altՊոլ­սոյ Հա­յոց Պատ­րիար­քա­րա­նը 26 Հոկ­տեմ­բե­րին իր գու­մա­րած ե­կե­ղե­ցա­կան ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին ո­րո­շած է դի­մել թրքա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն` նոր պատ­րիարք ընտ­րե­լու ար­տօ­նու­թիւն տրա­մադ­րե­լու խնդրան­քով:

 

 

­altԹուր­քիոյ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ ե­րես­փո­խան ­Կա­րօ ­Փայ­լան դատ բա­ցած է ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճէպ ­Թա­յիպ Էր­տո­ղա­նի դէմ՝ միա­ժա­մա­նակ նշե­լով, որ թրքա­կան դա­տա­րա­նէն ար­դա­րու­թիւն չ­՛ակնկա­լեր, քա­նի որ ա­նի­կա կա­խեալ է երկ­րի ղե­կա­վա­րէն: «Ա­նի­կա չի կրնար Էր­տո­ղա­նի դէմ ո­րո­

altԱտր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ «­Ռու­սիան Այ­սօր»ի գլխա­ւոր տնօ­րէն Տ­միթ­րի ­Քի­սի­լիո­վի հետ հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին անդ­րա­դար­ձած է ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նա­հար­ցի լուծ­ման:

 

 

­altԹուր­քիոյ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ ե­րես­փո­խան ­Կա­րօ ­Փայ­լան կը պատ­րաս­տո­ւի դա­տի տա­լու ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղա­նը:

 

alt«Էր­մե­նի­հա­պեր» կը հա­ղոր­դէ, որ ­Թուր­քիոյ մէջ հրա­տա­րա­կուող այն թեր­թե­րը, ո­րոնք միայն մա­սամբ թրքե­րէն են, այ­լեւս պե­տա­կան ու պաշ­տօ­նա­կան կա­ռոյց­նե­րու յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներն ու ծա­նու­ցում­նե­րը հրա­պա­րա­կե­լու ի­րա­ւունք պի­տի չու­նե­նան: