altԱր­դէն դա­սա­կան դար­ձած բե­մագ­րու­թեամբ` ­Թուր­քիոյ մէջ ստեղ­ծո­ւած իւ­րա­քան­չիւր քաո­սի ժա­մա­նակ, խա­փա­նա­րա­րու­թեան թի­րախ կը դառ­նան ոչ-իս­լամ­նե­րը եւ ա­նոնց տա­ճար­նե­րը:

­altՅու­լի­սի 15ին ե­րե­կո­յեան սկիզբ ա­ռած զի­նո­ւո­րա­կան յե­ղաշրջ­ման փոր­ձին հե­տե­ւան­քով ­Պոլ­սոյ մէջ հա­յեր չեն տու­ժած: «Ար­մէնփ­րես»ի հետ ու­նե­ցած զրոյ­ցի ըն­թաց­քին այս մա­սին յայտ­նած է ­Պոլ­սոյ մէջ լոյս տես­նող «Ա­կօս» հայ­կա­կան թեր­թի հա­յե­րէն բա­ժի­նի խմբա­գիր ­Բագ­րատ Էս­տու­կեան: «­Հա­

altԵրէկ գիշեր ժամը 11:00-ին Պոլսոյ եւ Անգարայի մէջ տիրեց արտակարգ դրութիւն:

Հաղորդուեցան Պոլսոյ մէջ լսուող կրակոցներու մասին, որոնց յաջորդեց Պոսֆորի կամուրջի փակման լուրը:

alt­Թուր­քիոյ ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար ­Պե­քիր ­Պոզ­տաղ յայտ­նեց, որ Ուր­բաթ օր տե­ղի ու­նե­ցած յե­ղաշր­ջու­մի ձա­խո­ղած փոր­ձի հար­ցով ձեր­բա­կա­լո­ւած են շուրջ 6000 ան­ձեր` նշե­լով, թէ կը նա­խա­տե­սո­ւի, որ այդ թի­ւը բարձ­րա­նայ: ­Ձեր­բա­կա­լո­ւած­նե­րու շար­քին

­altԹուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղան Ան­կե­լա ­Մեր­քե­լին յայտ­նած է, թէ գեր­մա­նա­ցի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն թոյլ կու տայ այ­ցե­լե­լու ­Թուր­քիոյ Ին­ճիր­լի­քի ռազ­մա­կա­յա­նը, ե­թէ ­Գեր­մա­նիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը յայ­տա­րա­րէ, որ հա­մա­ձայն չէ խորհր­դա­րա­նին կող­մէ