­altԹուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղան յայտ­նեց, որ կա­տա­րե­լա­պէս հա­մո­զո­ւած է, թէ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը պէատք է ա­կանջ տայ քա­ղա­քա­ցի­նե­րու պա­հանջ­նե­րուն եւ վե­րա­կանգ­նէ մա­հա­պա­տի­ժը:

 

altԹուր­քիոյ հա­սա­րա­կա­կան ցան­ցե­րուն մէջ տա­րա­ծո­ւած է ցու­ցակ մը, ո­րուն մէջ նշուած են լրագ­րող­նե­րու ա­նուն­ներ, ո­րոնք պէտք է ձեր­բա­կա­լո­ւին: Ըստ Ermenihaber.amի՝ թրքա­կան «Cumhuriyet» թեր­թին կայ­քը յայտ­նած է, որ տե­ղե­կու­թիւ­նը սկսած են տա­րա­ծել այն օգ­տա­տէ­րե­րը, ո­րոնք

alt11 ­Յու­լի­սին ատր­պէյ­ճա­նա­կան լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րը հրա­պա­րա­կած էին ­Պա­քո­ւի մօտ ­Ռու­սիոյ դես­պան Վ­լա­տի­միր ­Տո­րո­խի­նի հետ հար­ցազ­րոյց մը, ուր ան կը յայտ­նէ, թէ Ատր­պէյ­ճա­նին ռու­սա­կան զէն­քի ա­ռա­քում­նե­րը կը կա­տա­րո­ւին ըստ կնքո­ւած հա­մա­ձայ­նա­գիր­նե­րու:

alt15 ­Յու­լի­սի զի­նո­ւո­րա­կան ձա­խո­ղած հա­րո­ւա­ծէն ետք, ­Թուր­քիոյ մէջ սկսաւ պաշ­տօ­նազր­կում­նե­րու եւ ձեր­բա­կա­լու­թիւն­նե­րու շարք մը, որ տա­կա­ւին կը շա­րու­նա­կո­ւի։ Այս­պէս, վեր­ջին տո­ւեալ­նե­րուն հա­մա­ձայն՝ պաշ­տօ­նա­զուրկ ե­ղած են 30 նա­հան­գա­պետ­ներ, աշ­խա­տան­քէ հե­

­altՄիա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Ճոն ­Քեր­րի ­Թուր­քիոյ յե­ղաշր­ջու­մի փոր­ձին մէջ կաս­կա­ծե­լի­նե­րու դէմ ան­նա­խա­դէպ բռնաճն­շում­նե­րու առն­չու­թեամբ կոչ ուղ­ղած է ­Թուր­քիոյ կա­ռա­վա­րու­թեան` հե­տե­ւե­լու ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան սկզբունք­նե­րուն: