­altԹուր­քիոյ մէջ գոր­ծող հայ­կա­կան «Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չու­թեան կող­մէ տպագ­րո­ւած է հա­յե­րու ու հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի մա­սին պատ­մող, ե­րե­խա­նե­րու հա­մար նա­խա­տե­սո­ւած «Ո­րո՞նք են այս հա­յե­րը» ճա­նա­չո­ղա­կան գիր­քը:

 

 

alt­Թուրք գրա­կա­նու­թեան վար­պետ­նե­րէն մէ­կը՝ ­Վե­տաթ ­Թիւր­քա­լի կեան­քէն հե­ռա­ցած է 97 տա­րե­կա­նին: Ան ­Թուր­քիոյ գրա­կան եւ մտա­ւո­րա­կան շրջա­նակ­նե­րուն մէջ կա­րե­ւոր ա­նուն է։ 29 Օ­գոս­տո­սի ա­ռա­ւօ­տեան ­Վե­տաթ ­Թիւր­քա­լին մա­հա­ցած է Եա­լո­վա­յի պե­տա­կան հի­ւան­դա­նո­ցին մէջ: 97ա­մեայ գրո­ղի մա­հո­ւան լու­րը յայտ­նած է ա­նոր

 alt«­Ռոյ­թըրզ» լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը կը հա­ղոր­դէ, որ ­Թուր­քիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Մեւ­լութ ­Չա­ւու­շօղ­լու յայտ­նած է, թէ Ան­գա­րա գեր­մա­նա­ցի ե­րես­փո­խան­նե­րու պի­տի ար­տօ­նէ մուտք գոր­ծել Ին­ճիր­լի­քի ռազ­մա­կա­յան այն պա­րա­գա­յին, երբ ­Գեր­մա­նիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը հրա­ժա­րի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող բա­նա­

­altՅու­լիս 15ի ­Թուր­քիոյ զի­նո­ւո­րա­կան յե­ղաշրջ­ման ձա­խորդ հա­րո­ւա­ծը տակ­նուվ­րայ ը­րած է երկ­րի ներ­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան բո­լոր հա­ւա­սա­րակշռու­թիւն­նե­րը։

­Թուր­քիոյ մէջ Հ­րանդ ­Տին­քի սպա­նու­թեան գոր­ծի ծի­րէն ներս, ­Յու­լիս 26ին, ­Պոլ­սոյ եւ Տ­րա­պի­զո­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած են ձեր­բա­կա­լու­թիւն­ներ։

­Պոլ­սա­հայ «Ա­կօս» թեր­թին փո­խան­ցած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րով՝ ­Պոլ­սոյ ոս­տի­կա­նու­թեան ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րի վար­չու­թիւ­նը ­Պոլ­սոյ մէջ ձեր­բա­կա­լած է հրա­տա­րակ­չա­տան մը սե­փա­կա­նա­տէ­րը եւ ոս­տի­կա­նու­թեան 2 սպայ: Տ­րա­պի­զո­նի մէջ եւս ձեր­բա­կա­լո­ւած են ոս­տի­կա­նու­թեան 2 սպա­ներ: