alt«Հ­րանդ ­Տինք» մի­ջազ­գա­յին 8րդ­ ա­մե­նա­մեայ մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւ­նը ­Սեպ­տեմ­բեր 22ին տե­ղի ու­նե­ցած է ­Պոլ­սոյ «­Լիւթ­վի ­Քըր­տար» կեդ­րո­նին մէջ: Ինչ­պէս կը հա­ղոր­դէ «Ար­մէնփ­րես»ը, այս տա­րի մրցա­նակ­նե­րու ար­ժա­նա­ցած են ­Թուր­քիոյ մէջ մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու

alt16 օ­գոս­տո­սին ­­Պոլ­սոյ Ս­կիւ­տար թա­ղա­մա­սի հայ­կա­կան Ս. ­­Խաչ դպրե­վան­քի դպրո­ցին պա­տին վրայ ցե­ղա­պաշ­տա­կան գրու­թիւն­ներ յայտ­նո­ւած էին: «Ա­կօս»ի կող­մէ դէպ­քին կա­տա­րո­ւած անդ­րա­դար­ձէն ետք ­­Հան­րա­պե­տա­կան ժո­ղո­վուր­դի կու­սակ­ցու­թեան ե­րես­փո­խան

alt97 տա­րե­կա­նին վախ­ճա­նած է ­Թուր­քիոյ հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի վաս­տա­կա­շատ հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նոր­դը՝ Ար­քե­պիս­կո­պոս ­Յով­հան­նէս ­Չօ­լա­քեան.- Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ «Ա­կօս» թեր­թը: Արք.­Չօ­լա­քեան 78 տա­րիէ ի վեր ­Թուր­քիոյ հայ կա­թո­ղի­կէ­նե­րուն ա­ռաջ­նոր­դի պաշ­տօ­նը կը վա­րէր:

altՕս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան ճար­տա­րա­պե­տու­թեան մէջ ան­սահ­ման ներդ­րում ու­նե­ցած աշ­խար­հահռ­չակ ճար­տա­րա­պետ­նե­րու ­Պա­լեան գեր­դաս­տա­նին շի­րի­մը անմ­խի­թար վի­ճա­կի մէջ կը գտնո­ւէր ­Պոլ­սոյ Ս­կիւ­տա­րի (­Պաղ­լար­պա­շի) հա­յոց գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ:

Էր­տո­ղան կ­՚ազ­դա­րա­րէ քիւրտ զի­նեալ­նե­րուն դէմ զի­նո­ւո­րա­կան մեծ գոր­ծո­ղու­թեան մը մա­սին
­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղան ­Սեպ­տեմ­բեր 8ին յայ­տա­րա­րած է.- «­Մենք հա­րաւ-ա­րե­ւե­լեան ­Թուր­քիոյ մէջ քիւրտ զինեալ­նե­րուն դէմ ­Թուր­քիոյ պատ­մու­թեան մէջ մե­ծա­գոյն զինուո­րա­կան գոր­ծո­ղու­թեան կը պատ­րաս­տո­ւինք»: