alt«Էր­մե­նի­հա­պեր» կը հա­ղոր­դէ, որ ­Թուր­քիոյ ­Թե­քիր­տաղ նա­հան­գի ­Մալ­քա­րա շրջա­նին մէջ ճամ­բու շի­նու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րու ժա­մա­նակ գտնո­ւած են հայ­կա­կան շիր­մա­քա­րներ:

­altՊոլ­սոյ հայ­կա­կան գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ ­Հոկ­տեմ­բեր 1ին տե­ղի ու­նե­ցած է պոլ­սա­հայ յայտ­նի ճար­տա­րա­պետ­ներ ­Պա­լեան­նե­րու ըն­տա­նե­կան գե­րեզ­մա­նա­կո­թո­ղին բա­ցու­մը:

­altՏա­րի­ներ շա­րու­նակ Աք­շե­հի­րի հայ­կա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ վե­րա­նո­րոգ­ման հար­ցով ոչ մէկ զար­գա­ցում կայ: Այդ մա­սին, ըստ Akunq.net-ի, կը հա­ղոր­դէ թրքա­կան “İstasyon Gazetesi” ­պար­բե­րա­կա­նը:

 

 

alt«Ս­թամ­պու­լում (­Պո­լիս) ձեր­բա­կա­լո­ւած հայ գրող, հրա­պա­րա­կա­խօս ­Սե­ւան Ն­շա­նեա­նին է յանձ­նո­ւել սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան «Ո­ւի­լեըմ ­Սա­րո­յեան» յու­շաշքան­շա­նը»,- այս մա­սին՝ ըստ panorama.amի՝ այ­սօր լրագ­րող­նե­րու հետ հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ յայտ­նած է

­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան 25ա­մեա­կին ա­ռի­թով, Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւած զօ­րա­հան­դէ­սի ըն­թաց­քին, հե­ռա­հար պա­լիս­թիք հրթիռ­նե­րու կա­յանք­նե­րուն ցու­ցադ­րու­թիւ­նը ան­հանգս­տա­ցու­ցած է բա­ցի Ատր­պէյ­ճա­նէն, նաեւ՝ ­Թուր­քիան: