­Հինգ­շաբ­թի՝ 23 ­Յու­լի­սին, ­Պել­ճի­քա­յի խորհր­դա­րա­նի լիա­գու­մար նիս­տը բա­ցար­ձակ մե­ծա­մաս­նու­թեամբ հաս­տա­տեց ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող բա­նա­ձեւ մը:

Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ Գաս­պար Կա­րա­պե­տեան, Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան Եւ­րո­պա­յի կա­ռոյ­ցին ա­նու­նով, դա­տա­պար­տած է Թուր­քիոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած պայ­թու­մը: «Այս ա­հա­բեկ­չու­թիւ­նը յատ­կա­պէս հրէ­շա­ւոր է ա­նով, որ Սու­րու­ճի մէջ հա­ւա­քո­ւած ե­րի­տա­սարդ­նե­րը կը պատ­րաս­տո­ւէին եր­թա­լու Ա­րաբ Բու­նար եւ ի­րենց նպաս­տը բե­րե­լու քա­ղա­քի վե­րա­

Հ.Յ.Դ. Ամերիկայի ­­Հայ ­­Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը պի­տի շա­րու­նա­կէ աշ­խա­տանք­նե­րը ­­Հա­յաս­տա­նին եւ ­­Լեռ­նա­յին ­­Ղա­րա­բա­ղին յատ­կա­ցո­ւող Ա.Մ.Ն. ար­տա­քին օգ­նու­թեան մե­ծաց­ման ուղ­ղու­թեամբ:Հ.Յ.Դ. ­­Հայ ­­Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի  մա­մու­լի հետ կա­պե­րու պա­տաս­խա­նա­տու Է­լի­զա­պէթ ­­Չուլ­ճեան ը­սած է.- «­­Հայ Դա­տի գրա­սե­նեա­

«Ֆ­լա­ման­տա­կան Նոր Դա­շինք» Հա­մա­խո­հա­կան կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման բա­նա­ձե­ւի հե­ղի­նակ ե­րես­փո­խան Փի­թեր տէ Ռու­վեր «Ար­մէնփ­րես»ին յայտ­նած է, որ Պել­ճի­քա­յի Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու Պա­լա­տին մէջ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող բա­նա­ձե­ւի հե­ղի­նակ­նե­րը դի­մած են խորհր­դա­րան` բա­նա­ձե­ւը ա­րա­գա­ցո­ւած կար­գով ու­սում­նա­սի­րե­լու

Իս­րա­յէ­լի Ք­նե­սէ­թի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը կը խոս­տա­նան ար­ձա­կուր­դէն ետք Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող բա­նա­ձե­ւին նա­խա­գի­ծը մտցնել օ­րա­կարգ:

Այ­սօր ա­ռա­ւօ­տեան Ք­նե­սէ­թի կրթու­թեան, գի­տու­թեան եւ մարմ­նակր­թու­թեան յանձ­նա­ժո­ղո­վին մէջ ի վեր­ջոյ տե­ղի ու­նե­ցաւ նա­խագ­ծին քննար­կու­մը: