Հ.Յ.Դ. Աւստ­րա­լիոյ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը ող­ջու­նած է Աւստ­րա­լիոյ նոր վար­չա­պետ Մալ­քըլմ Թըրն­պու­լի ընտ­րու­թիւ­նը։
Աւստ­րա­լիոյ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի գոր­ծա­դիր վա­րիչ Վա­չէ Ղահ­րա­մա­նեան եր­կ­րի նո­րըն­տիր վար­չա­պե­տին ու­ղար­կած է նա­մակ մը, ո­րուն մէջ ընդգ­ծո­ւած է.- «­Հա­յե­րուն առն­չո­ւող հար­ցե­

­«­Կիւն­տեմ­քիպ­րիս» լրա­տո­ւա­կան կայ­քը գրած է, թէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին յայ­տա­րա­րու­թիւն կա­տա­րած Թուր­քիոյ քրտա­մէտ Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու Ժո­ղովրդա­վա­րու­թիւն կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ ու Եւ­րո­միու­թեան հար­ցե­րով նա­խա­րար Ա­լի Հայ­տար Քոն­ճա­յի դէմ դա­տա­կան բո­ղոք ներ­կա­յա­ցու­ցած է Իզ­միր նա­հան­

Ատր­պէյ­ճա­նի հետ Նիւ Մեք­սի­քո­յի օ­րէնս­դիր­նե­րու սերտ կա­պե­րը կը շա­րու­նա­կեն վի­ճա­յա­րոյց մնալ,- գրած է «Էլ­պը­քըր­քի Ճըր­նըլ» թեր­թը:
Արթ Մըք­Հե­ֆի, որ 2010ին Իլ­համ Ա­լիե­ւի կող­մէ Ատրպէյ­ճա­նի պա­տո­ւոյ հիւ­պա­տոս նշա­նա­կո­ւե­ցաւ Նիւ Մեք­սի­քո­յի մէջ, կը շա­րու­նա­կէ պաշտ­պա­նել ի­րա­ւա­պաշտ­պան­նե­րու եւ լրա­տո­ւա­կան

­altԼա­տին Ա­մե­րի­կա­յի Խորհր­դա­րա­նը 31 Յու­լի­սին, յա­տուկ ո­րո­շու­մով, ճանչ­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը: Որ­դեգ­րո­ւած բա­նա­ձե­ւը Թուր­քիոյ մէջ հա­րիւր տա­րի ա­ռաջ կա­տա­րո­ւա­ծը կ­՛ո­րա­կէ մարդ­կու­թեան դէմ յան­ցա­գոր­ծու­թիւն:

Պ­րա­զի­լի Ռիօ տը Ժա­նէյ­րօ նա­հան­գը 24 Յու­նի­սին ճանչ­ցած է Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը եւ «24 Ապ­րիլ»ը սահ­մա­նած իբ­րեւ «­Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան Ճա­նաչ­ման եւ Զո­հե­րու Յի­շա­տակ­ման Օր»: