altՀ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ Գաս­պար Կա­րա­պե­տեան նա­մակ մը յղած է Ե.Ա.Հ.Կ.ի Մինս­քի Խմ­բա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն` կոչ ուղ­ղե­լով ան­մի­ջա­կա­նօ­րէն մատ­նան­շե­լու այն կող­մը, որ կը խախ­տէ հայ-ատր­պէյ­ճա­նա­կան­ զի­նա­դա­դա­րի դրու­թիւ­նը:

­Մի­ջազ­գա­յին մա­կար­դա­կի փաս­տա­բան եւ մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու ա­նո­ւա­նի ի­րա­ւա­պաշտ­պան Ճեֆ­րի Ռա­պըրթ­սըն Ջեֆ­րի ար­ժա­նա­ցած է «Ար­դա­րու­թեան Պաշտ­պան­ներ» մրցա­նա­կին` Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման գոր­ծին մէջ ու­նե­ցած իր ա­ւան­դին հա­մար:

altՀա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ, տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան եւ հա­սա­րա­կու­թեան հետ կա­պի վար­չու­թե­նէն յայտ­նած են, որ Ս­պա­նիոյ ­Վա­լեն­սիա մար­զին մէջ գտնո­ւող ­Սի­յա քա­ղա­քը, 29 ­Սեպ­տեմ­բե­րին տե­ղի ու­նե­ցած քա­ղա­քա­յին խոր­հուր­դի նիս­տին ըն­թաց­քին, պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցած

­­­Հ.Յ.Դ. Ա­մե­րի­կա­յի ­­Հայ ­­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ ­­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ­Տան ան­դամ­ներ Է­տըմ ­­Շիֆ, Էտ ­­Ռոյս եւ Է­լիըթ Էն­կըլ դի­մած են ­Միա­ցեալ ­­Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան եւ Ե.Ա.Հ.Կ. ­Մինս­կի Խմ­բա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ ­­Ճէյմզ Ո­ւոր­լի­քին՝ պա­հան­ջե­լով ա­նոնց­մէ, որ հայ­կա­

Պուն­տես­թա­կի մէջ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան առնչուող բա­նա­ձե­ւի քննարկ­ման ըն­թաց­քը կը շա­րու­նա­կուի: Այս մա­սին լրագ­րող­նե­րու հետ զրոյ­ցի ժա­մա­նակ նշած է Հա­յաս­տա­նի մօտ Գեր­մա­նիոյ Դաշ­նա­յին Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան Մա­թիաս Քիես­լըր: «2015 թո­ւա­կա­նը Հա­յաս­տա­նի հա­մար շատ կա­րե­ւոր