altՀա­րա­ւա­յին Ա­մե­րի­կան, յատ­կա­պէս Ու­րու­կո­ւէ­յը, նա­խորդ տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին շատ զօ­րա­ւոր պատ­գամ­ներ յղած է Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան ճա­նաչ­ման հար­ցով:

«Ար­մէնփ­րես» կը հա­ղոր­դէ, որ ատր­պէյ­ճա­նա­կան լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րուն տա­րա­ծած այն լու­րը, ո­րուն հա­մա­ձայն, Ուք­րա­նիոյ Տ­նեփ­րո­փեթ­րովս­քի քա­ղա­քա­պե­տը մեր­ժած է Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման օ­րի­նա­գի­ծը, ի­րա­կա­նու­թեան չի հա­մա­պա­տաս­խա­ներ:

Սպա­նիոյ Վա­լեն­սիա մար­զի Ալ­տաիա քա­ղա­քը Հոկ­տեմ­բեր 27ին պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցած է Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը` դառ­նա­լով թա­գա­ւո­րու­թեան 11րդ քա­ղա­քը, որ պաշ­տօ­նա­պէս ո­ճի­րը կը կո­չէ իր ա­նու­նով: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ Ս­պա­նիոյ մօտ Հ.Հ. դես­պա­նու­թիւ­նը:

Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու Տան մե­ծա­մաս­նու­թեան նախ­կին ղե­կա­վար Տէյ­վիտ Պո­նիոր ար­ժա­նա­ցաւ Հ.Յ.Դ. Ա­րե­ւե­լեան Ա­մե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի բարձ­րա­գոյն` «Ա­զա­տու­թեան» մրցա­նա­կին, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան ճա­նաչ­ման գոր­ծին մէջ իր ու­նե­

Քա­նա­տա­յի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը չի կրնար լռու­թեամբ հե­տե­ւիլ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի տագ­նա­պի լա­րո­ւա­ծու­թեան սրու­մին: Քա­նա­տա­յի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ռոպ Նի­քըլ­սը­նին ուղ­ղո­ւած նա­մա­կին մէջ այս մա­սին նշած է այդ երկ­րին մէջ Հ.Յ.Դ. Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ Ժի­րայր Պաս­մա­ճեան` յոր­դո­րե­լով երկ­րին կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը