alt17 ­Նո­յեմ­բե­րին Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Լ­րագ­րող­նե­րու ա­կա­նա­տե­սի վկա­յու­թիւն­ներ՝ զի­նեալ տագ­նապ­նե­րու ըն­թաց­քին. ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի պա­րա­գան» խո­րա­գի­րով ձեռ­նարկ, ո­րուն ըն­թաց­քին ի­րենց վկա­յու­թիւն­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին լրագ­րող­ներ ­Տա­նա ­Մա­զա­լո­վա, Ց­ւե­տա­նա ­Փաս­քա­լե­ւա եւ

altՀ.Յ.Դ. Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը՝ հա­շո­ւի առ­նե­լով ­Նո­յեմ­բեր 12ին ղա­րա­բա­ղեան-ատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­կա­մարտ զօր­քե­րու սահ­մա­նագ­ծին ի­րա­կա­նա­ցած յար­ձա­կու­մը եւ 2 հայ զի­նո­ւո­րա­կան ծա­ռա­յող­նե­րու սպա­նու­թիւ­նը, կո­չով դի­մած է Ա.Մ.Ն. իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն, որ­պէս­զի ա­նոնք խե­լամ­տու­թիւն դրսե­ւո­րեն եւ

Ա.Մ.Ն. Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը (ANCA) կը պատ­րաս­տո­ւի Դեկ­տեմ­բեր 8ին եւ 9ին, Ո­ւա­շինկ­թը­նի Քա­փի­թըլ Հի­լի մէջ, կազ­մա­կեր­պե­լու ար­շաւ, ո­րուն նպա­տակն է Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն կոչ ը­նել նպաս­տե­լու - Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ ծա­ւա­լած յար­ձա­կում­նե­րու խո­րա­պատ­կե­րին վրայ - Լեռ­նա­յին

­CIAի նախ­կին պաշ­տօ­նա­տար, ներ­կա­յիս Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ազ­գա­յին Շա­հե­րու Խոր­հուր­դի տնօ­րէն Ֆի­լիփ Ճի­րալ­տի, «The American Conservative» թեր­թին մէջ, զգա­յա­ցունց յօ­դո­ւած մը ստո­րագ­րած է Հոկ­տեմ­բեր 20ին: Յօ­դո­ւա­ծին կա­տա­րած ցնցիչ բա­ցա­յայ­տում­նե­րուն մէջ կայ կա­րե­ւոր բա­ժին մը՝ թրքա­

Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը ող­ջու­նած է Թուր­քիոյ ար­տա­հերթ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թեանց ար­դիւնք­նե­րով ե­րեք հայ պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն` Կա­րօ Փայ­լա­նի (Ժ.Ժ.Կ.), Սե­լի­նա Օ­զու­զուն Տո­ղա­նի (Հ.Ժ.Կ.) եւ Մար­գար Ե­սա­յեա­նի (Ա.Բ.Կ.) մուտ­քը թրքա­կան Մէջ­լիս եւ մաղ­թած է ա­նոնց ա­մե­նայն բա­րիք՝ ի­րենց դժո­ւար աշ­խա­տան­քին