­altՀա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան 1 ­Սեպ­տեմ­բե­րին ըն­դու­նած է ­Պել­ճի­քա­յի ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ­Տան ան­դամ, ե­րես­փո­խան, ­Պել­ճի­քա-­Հա­յաս­տան բա­րե­կա­մու­թեան խում­բի ղե­կա­վար Էլս ­Վան ­Հու­ֆի գլխա­ւո­րած պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը՝ ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ

alt«­Տէօ­չէ ­Վել­լէ»ի թրքա­կան ծա­ռա­յու­թիւ­նը կը հա­ղոր­դէ, թէ ­Գեր­մա­նիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆ­րանք ­Վալ­թեր Շ­թայն­մա­յեր յայ­տա­րա­րած է, որ ե­թէ ­Թուր­քիան շա­րու­նա­կէ ար­գի­լել գեր­մա­նա­ցի ե­րես­փո­խան­նե­րու մուտ­քը Ին­ճիր­լի­քի ռազ­մա­կա­յան, ՏԱՀԵ­Շի դէմ պայ­քա­րե­լու

altԵ­րու­սա­ղէ­մի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­պետ ­Յա­կոբ ­Սե­ւան, «Ար­մէնփրես»ի հետ զրոյ­ցի մը ըն­թաց­քին, անդ­րա­դառ­նա­լով 1 Օ­գոս­տո­սին Ք­նե­սէ­թի կրթու­թեան, մշա­կոյ­թի եւ մարմ­նակրթու­թեան յանձ­նա­խում­բին կող­մէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման՝

Իս­րա­յէ­լի խորհր­դա­րա­նի` Ք­նե­սէ­թի կրթու­թեան եւ մարմ­նա­մար­զու­մի յանձ­նա­ժո­ղո­վը քննար­կու­մէ ետք պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցաւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ Artsakhpress.am՝ վկա­յա­կո­չե­լով Ե­րու­սա­ղէ­մի Սր­բոց ­Յա­կո­բեանց միա­բա­նու­թեան ան­դամ ­Յով­նան ­

­altՀա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման հար­ցին առն­չու­թեամբ Ե­գիպ­տո­սի խորհր­դա­րա­նէն դրա­կան ազ­դան­շան­ներ կու գան: Այս մա­սին, ըստ Armenpress.amի, նշած է Ե­գիպ­տո­սի մէջ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ Ար­մէն ­Մազ­լու­մեան: