altՖ­րան­սա­յի Ալ­ֆոր­վիլ շրջա­նի քա­ղա­քա­պետ, Ֆ­րան­սա­յի ­­Ծե­րա­կոյ­տի ­­Հա­յաս­տան-Ֆ­րան­սա բա­րե­կա­մու­թեան խմբա­կի փոխ­նա­խա­գահ ­­Լիւք ­­Քար­վու­նաս «Ար­մէնփ­րես»ի մամ­լոյ սրա­հին մէջ հրա­ւի­րուած մամ­լոյ ա­սու­լի­սի ժա­մա­նակ նշած է, որ ­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը

altԱն­տէա­կան ­Միու­թեան խորհր­դա­րա­նը, ո­րուն կազ­մին մէջ կան Ան­տեան լեռ­նաշղ­թան ե­զե­րող ­Պո­լի­վիան, ­Քո­լոմ­պիան, Է­քուա­տո­րը, ­Փե­րուն եւ ­Չի­լին, ­Սեպ­տեմ­բեր 20ին ճանչ­ցած է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը եւ դա­տա­պար­տած է զայն ու­րա­նա­լու փոր­ձե­րը:

altՀ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի Եւ­րո­պա­յի գրա­սե­նեա­կը նոր թափ կը հա­ղոր­դէ Ար­ցա­խի ճա­նաչ­ման գոր­ծըն­թա­ցին:
Այս մա­սին, ըստ Armenpress.amի, ը­սած է Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի Եւ­րո­պա­յի Յանձ­նա­խում­բի հա­ղոր­դակ­ցու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու ­Պե­տօ ­Տէ­

altԵ­րու­սա­ղէ­մի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի գրա­սե­նեա­կի պա­տաս­խա­նա­տու ­Ժոր­ժէ­թա Ա­ւա­գեան կը յայտ­նէ, թէ Իս­րա­յէ­լի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ ճնշում բա­նեց­նել խորհր­դա­րա­նի ան­դամ­նե­րուն վրայ՝ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման գծով:

­altԳեր­մա­նիոյ «­Դա­շինք 90-­Կա­նաչ­ներ» կու­սակ­ցու­թեան հա­մա­նա­խա­գահ ­Ճեմ Օզ­տե­միր «­Մե­տիա­մաքս»ին ը­սած է, որ ­Պուն­տես­թա­կի կող­մէ ըն­դունուած ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող բա­նա­ձե­ւը բե­կան­ման են­թա­կայ չէ: