alt«Իւ­րա­քան­չիւ­րը պէտք է կա­տա­րէ իր
նա­խընտ­րու­թիւ­նը: Ես կա­տա­րե­ցի իմս»

 

 

­­altՀայ­րե­նի բժիշկ­նե­րու վե­րաո­րա­կա­ւոր­ման ծրա­գիր՝ Ա­թէն­քի ­Մեթ­րո­փո­լի­թան հի­ւան­դա­նո­ցին կող­մէ

­­Մեթ­րո­փո­լի­թան հի­ւան­դա­նո­ցի մի­ջազ­գա­յին կա­պե­րու եւ IPD (մի­ջազ­գա­յին հի­վանդ­նե­րու) ճիւ­ղի տնօ­րէն պրն. Ար­քա­տիոս ­­Տօ­նա­պե­տեա­նի հետ «Ա­զատ Օր»ի խմբագ­

alt«Ա­պա­ռաժ»ը զրու­ցել է Ար­ցա­խի մայ­րա­քա­ղա­քում ըն­թա­ցող ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նախմ­բե­րի եւ Գ­րա­սե­նեակ­նե­րի խորհր­դա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից, Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ, ­Հայ ­Դա­տի ­Կենտ­րո­նա­կան ­Խորհր­դի նա­խա­գահ ­Յա­կոբ ­Տէր-­Խա­չա­տու­րեա­նի հետ:

altՍ­տո­րեւ լոյս կ­՚ըն­ծա­յենք հար­ցազ­րոյց մը, կա­տա­րո­ւած՝ «­Հայ­րե­նիք»ի խմբագ­րու­թեան կող­մէ, Հ.Օ.Մ.ի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի ­Գա­րո­լին Շ­մա­ւո­նեա­նի հետ: Բ­նա­կա­նա­բար, կի­զա­կէ­տը Ար­ցա­խի վեր­ջին ան­ցու­դար­ձերն են եւ Հ.Օ.Մ.ի կա­տա­րած եւ կա­տա­րե­լիք աշ­խա­տանք­նե­

alt«Ազ­դակ»ի հետ ու­նե­ցած յա­տուկ զրոյ­ցի մը ըն­թաց­քին, ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի բան­բեր ­Դա­ւիթ ­Բա­բա­յեան անդ­րա­դար­ձած է ապ­րի­լեան չոր­սօ­րեայ պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին ար­ցախ­ցի­նե­րուն ցու­ցա­բե­րած քա­ջա­րի կե­ցո­ւած­քին, հա­կա­ռակ