­Նո­յեմ­բեր 4ի ա­ռա­ւօ­տեան կա­նուխ եւ յա­ջոր­դող ժա­մե­րուն ձեր­բա­կա­լո­ւե­ցան ­Թուր­քիոյ քրտա­մէտ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան (HDP) հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը՝ ­Սե­լա­հատ­տին ­Տե­միր­թաշ եւ ­Ֆի­կէն Եիւք­սեք­տաղ, այ­նու­հե­տեւ նաեւ՝ նոյն կու­սակ­ցու­ թեան ան­դամ 7 ե­րես­փո­խան­ներ:

Ա­նոնք կը մե­ղադ­րո­ւին ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեանց (գլխա­ւո­րա­բար՝ PKKին, բայց նաեւ՝ ա­նոր ի­րա­քեան եւ սու­րիա­կան թե­ւե­րը հան­դի­սա­ցող՝ YPGին, YPJին եւ PYDին) զօ­րակ­ցե­լու, ա­նոնց ի նպաստ քա­րոզ­չու­թիւն, երկ­րին հո­ղա­յին ամ­բող­ջու­թեան սպառ­նա­ցող, պե­տու­թիւ­նը վար­կա­բե­կող յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լու եւ այլ շարք մը «յան­ցանք­նե­րով»: Այս ձեր­բա­կա­լու­թիւն­նե­րէն ետք, բո­ղո­քի բազ­մա­թիւ ցոյ­ցեր տե­ղի ու­նե­ցան թէ՛ ­Թուր­քիոյ եւ թէ ար­տա­սահ­մա­նի, ինչ­պէս՝ ­Գեր­մա­նիոյ, Ֆ­րան­սա­յի եւ ­Պել­ճի­քա­յի մէջ:

­Տե­միր­թաշ, որ HDPի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րէն ա­մէ­նէն հան­րա­ծա­նօթն է, նախ­քան ձեր­բա­կա­լո­ւի­լը հար­ցաքն­նու­թեան տա­րո­ւած էր հան­րա­պե­տու­թեան դա­տա­խա­զին քով: ­Սա­կայն ան մեր­ժած է պա­տաս­խա­նել ի­րեն ուղ­ղո­ւած հար­ցում­նե­րուն՝ ը­սե­լով, որ միայն յայ­տա­րա­րու­թիւն մը պի­տի ը­նէ, ուր ի մէջ այ­լոց ը­սած է.- «­Մենք ժո­ղո­վուր­դին ընտ­րեալ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներն ենք։ ­Մենք զմեզ չենք ներ­կա­յաց­ներ, այլ՝ ժո­ղովր­դա­յին ամ­բողջ զան­գո­ւած­ներ, ո­րոնք մեզ ընտ­րե­ցին։ ­Մենք կը ներ­կա­յաց­նենք մեզ ընտ­րող­նե­րը։

«Ես ձեր առ­ջեւ կը գտնո­ւիմ որ­պէս խորհր­դա­րա­նի ան­դամ մը, ե­րես­փո­խան մը՝ որ խորհր­դա­րա­նա­կան ան­ձեռնմ­խե­լիու­թիւն ու­նի։
Ոչ ո­քի պի­տի ար­տօ­նեմ, որ ոտ­նա­կո­խէ ո՛չ իմ ե­րես­փո­խա­նի հան­գա­մանքս, ո՛չ ալ իմ ժո­ղո­վուր­դիս կամ­քը։ Ո՛չ ո­րե­ւէ ար­գելք, ո՛չ ալ ո­րե­ւէ վախ ու­նիմ՝ հա­շիւ տա­լու ա­նա­չառ ար­դա­րա­դա­տու­թեան մը առ­ջեւ։ Ոչ մէկ հար­ցում կայ, ո­րուն պա­տաս­խա­նը չու­նե­նամ։

«­Սա­կայն, եր­բեք պի­տի չըն­դու­նիմ հնա­զան­դիլ դա­տա­ւոր­նե­րու եւ դա­տա­խազ­նե­րու, ո­րոնք ճապ­կում­ներ կը կա­տա­րեն իշ­խա­նու­թիւն­նե­րու հաշ­ւոյն, բռնա­բա­րե­լով մեր երկ­րի ար­դա­րա­դա­տա­կան կար­գե­րը։ Ոչ մէկ տրտունջ ու­նիմ ձեր նկատ­մամբ եւ որ­պէս ան­ձեր ձեզ կը յար­գեմ։ ­Սա­կայն, կը մեր­ժեմ խա­մա­ճիկ­նե­րէն մէ­կը դառ­նալ ար­դա­րա­դա­տա­կան այս խեղ­կա­տա­կու­թեան, որ ամ­բող­ջո­վին բե­մադ­րո­ւած է Էր­տո­ղա­նի կող­մէ, ո­րուն ան­ցեա­լը բա­րո­յա­կան եւ բա­րո­յա­գի­տա­կան ա­րատ­նե­րով դրոշ­մո­ւած է։ ­Ձեր հար­ցում­նե­րէն ոչ մէ­կուն պի­տի պա­տաս­խա­նեմ»։

­Կի­րա­կի՝ ­Նո­յեմ­բեր 6ի ա­ռա­ւօ­տեան, թրքա­կան լրաս­փիւռ­նե­րը հա­ղոր­դե­ցին, թէ HDP ո­րո­շած է քա­շո­ւիլ ­Թուր­քիոյ Ազ­գա­յին ­Մեծ ­Ժո­ղո­վէն: Այս ո­րո­շու­մը յայ­տա­րա­րած է կու­սակ­ցու­թեան բան­բեր Այ­հան ­Պիլ­կեն, ­Տիգ­րա­նա­կեր­տի (­Տիար­պա­քը­րի) մէջ: Ան ը­սած է նաեւ, թէ «ա­մէն օր պի­տի ըլ­լան ի­րենց ժո­ղո­վուր­դին հետ»: