­altՊոլ­սոյ հայ­կա­կան գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ ­Հոկ­տեմ­բեր 1ին տե­ղի ու­նե­ցած է պոլ­սա­հայ յայտ­նի ճար­տա­րա­պետ­ներ ­Պա­լեան­նե­րու ըն­տա­նե­կան գե­րեզ­մա­նա­կո­թո­ղին բա­ցու­մը:

Ըստ News.amի՝ թրքա­կան Milliyet թեր­թը կը փո­խան­ցէ, որ Հ­րաչ եւ ­Յա­կոբ Քրմ­զեան եղ­բայր­նե­րու հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ կա­ռու­ցո­ւած ­Պա­լեան­նե­րու գե­րեզ­մա­նա­կո­թո­ղի բաց­ման մաս­նակ­ցած են ­Պոլ­սոյ հա­յոց պատ­րիար­քա­կան ընդ­հա­նուր փո­խա­նորդ Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան, ­Պոլ­սոյ քա­ղա­քա­պետ ­Քա­տիր ­Թօփ­պաշ, ­Թուր­քիոյ մշա­կոյ­թի եւ զբօ­սաշր­ջու­թեան փոխ-նա­խա­րար Օ­մեր Ա­րը­սոյ, հայ հա­մայն­քի բազ­մա­թիւ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ լրագ­րող­ներ:

­Բաց­ման ժա­մա­նակ ե­լոյ­թով հան­դէս ե­կած Հ­րաչ Քրմ­զեան հար­ցու­ցած է, թէ ար­դեօք հնա­րա­ւո՞ր է ­Պոլ­սոյ հա­մար այդ­քան բան ը­րած ­Պա­լեան­նե­րու ա­նու­նով փո­ղոց կամ պո­ղո­տայ կո­չել: Այս խօս­քե­րուն ներ­կա­նե­րը ծա­փե­րով պա­տաս­խա­նած են:

­Պոլ­սոյ քա­ղա­քա­պետ ­Քա­տիր ­Թօփ­պաշ իր խօս­քին մէջ շեշ­տած է, որ ­Պա­լեան­նե­րու ըն­տա­նի­քին ճար­տա­րա­պետ­նե­րը 18 եւ 19րդ ­դա­րե­րուն ­Պոլ­սոյ մէջ ճար­տա­րա­պե­տա­կան հրաշք կա­ռոյց­ներ ստեղ­ծած են: ­Գե­րեզ­մա­նա­կո­թո­ղը կա­ռու­ցած ­Դա­ւիթ Այ­նա­լը նշած է, որ կո­թո­ղը կա­ռու­ցած է ­Պե­շիք­թա­շի մէջ՝ ­Պա­լեան­նե­րու կող­մէ կա­ռու­ցո­ւած ­Սուրբ Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ խո­րա­նի տես­քով:

Ն­շենք, որ ­Պա­լեան­նե­րու ըն­տա­նի­քի ճար­տա­րա­պետ­նե­րուն կա­ռու­ցած պա­լատ­նե­րը, աշ­տա­րակ­նե­րը, ե­կե­ղե­ցի­ներն ու մզկիթ­նե­րը ներ­կա­յիս ­Պոլ­սոյ զբօ­սաշր­ջու­թեան այ­ցե­տոմս­նե­րը կը հա­մա­րո­ւին: