alt«Հ­րանդ ­Տինք» մի­ջազ­գա­յին 8րդ­ ա­մե­նա­մեայ մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թիւ­նը ­Սեպ­տեմ­բեր 22ին տե­ղի ու­նե­ցած է ­Պոլ­սոյ «­Լիւթ­վի ­Քըր­տար» կեդ­րո­նին մէջ: Ինչ­պէս կը հա­ղոր­դէ «Ար­մէնփ­րես»ը, այս տա­րի մրցա­նակ­նե­րու ար­ժա­նա­ցած են ­Թուր­քիոյ մէջ մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու

հա­մար պայ­քա­րի խորհր­դա­նիշ­նե­րէն մէ­կը հա­մա­րո­ւող ­Տիար­պե­քի­րի փաս­տա­բան­նե­րու միու­թիւ­նը եւ ­Մա­լա­ւիէն հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ ­Թե­րե­զա ­Կա­չի­դա­մո­տօ, որ կը պայ­քա­րի ե­րե­խա­նե­րու կրթու­թեան եւ մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րուն հա­մար:

­Տիար­պե­քի­րի (­Տիգ­րա­նա­կերտ) փաս­տա­բան­նե­րու միու­թեան նախ­կին նա­խա­գա­հը ­Թա­հիր Էլ­չին էր, որ ­Սուր գա­ւա­ռին մէջ տե­ւա­կան բա­խում­նե­րու ժա­մա­նակ կը պայ­քա­րէր պատ­մա­կան ժա­ռան­գու­թեան պահ­պան­ման հա­մար:

Այդ նպա­տա­կով կազ­մա­կեր­պո­ւած բա­ցօ­թեայ մամ­լոյ ա­սու­լի­սի ժա­մա­նակ էր, որ զայն 2015 թո­ւա­կա­նի ­Նո­յեմ­բեր 28ին փո­ղո­ցին մէջ սպան­նե­ցին: Մր­ցա­նա­կը միու­թեան կող­մէ ստա­ցած է փոխ-նա­խա­գահ Ահ­մէտ Օզ­մէն:

Ան իր խօս­քին մէջ ընդգ­ծած է, որ ­Թուր­քիոյ խնդիր­նե­րը հնա­րա­ւոր է լու­ծել միայն հա­սա­րա­կու­թեան տար­բեր հա­տո­ւած­նե­րու միա­ւոր­ման, ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան շուրջ հա­մախմբ­ման ճա­նա­պար­հով: «­Թա­հիր Էլ­չիի եւ Հ­րանդ ­Տին­քի մե­զի ա­ւան­դած ժա­ռան­գու­թիւ­նը այ­սօր պահ­պա­նելն ու զար­գաց­նե­լը ա­մե­նա­հիմ­նա­ւոր պար­տա­կա­նու­թիւնն ու պատ­մա­կան պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւնն են մե­զի հա­մար:

Ա­սոր միակ ճա­նա­պար­հը խա­ղա­ղու­թիւն ցան­կա­նա­լը եւ ա­նոր հաս­տատ­ման նպա­տա­կով մեր ձայ­նը բարձ­րաց­նելն է»,- նշած է Օզ­մէն: ­Միւս մրցա­նա­կա­կի­րը` ­Թե­րե­զա ­Կա­չի­դա­մո­տօ, ­Մա­լա­ւիի մէջ եր­կար տա­րի­ներ հան­դէս կու գայ աղ­ջիկ ե­րե­խա­նե­րու բռնի ա­մուս­նու­թեան դէմ, կը պաշտ­պա­նէ ա­նոնց կրթու­թիւն ստա­նա­լու ի­րա­ւուն­քը:

Ան ստեղ­ծած է հիմ­նադ­րամ մը, որ կը վճա­րէ աղ­քատ ըն­տա­նիք­նե­րու աղ­ջիկ­նե­րու կրթու­թեան ծախ­սը: Մր­ցա­նա­կը ստա­նա­լու ա­տեն ան նշած է.- «Ես կը հպար­տա­նամ այն ա­մէ­նով, ին­չին հա­սած ենք, սա­կայն դեռ եր­կար ճա­նա­պարհ ու­նինք անց­նե­լու: Յու­սով եմ, որ ա­ւե­լի շատ մար­դիկ ին­ծի հետ ձեռք-ձեռ­քի, կը պայ­քա­րին աղ­ջիկ ե­րե­խա­նե­րու ի­րա­ւունք­նե­րուն հա­մար»: