alt97 տա­րե­կա­նին վախ­ճա­նած է ­Թուր­քիոյ հայ կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի վաս­տա­կա­շատ հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նոր­դը՝ Ար­քե­պիս­կո­պոս ­Յով­հան­նէս ­Չօ­լա­քեան.- Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ «Ա­կօս» թեր­թը: Արք.­Չօ­լա­քեան 78 տա­րիէ ի վեր ­Թուր­քիոյ հայ կա­թո­ղի­կէ­նե­րուն ա­ռաջ­նոր­դի պաշ­տօ­նը կը վա­րէր:

Արք. ­Չօ­լա­քեա­նի հա­մար ­Սեպ­տեմ­բեր 21ին եւ 22ին, տե­ղա­կան ժա­մա­նա­կացոյ­ցով 15։00էն 17։00, ­Պոլ­սոյ ­Պէ­յօղ­լու թա­ղա­մա­սի ­Սուրբ Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած է հո­գե­հանգս­տի ա­րա­րո­ղու­թիւն: Արք. ­Չօ­լա­քեա­նի յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը տե­ղի պիտի ու­նե­նա­յ ­Սեպ­տեմ­բե­րի 23ին, ­Թաք­սիմ թա­ղա­մա­սի ­Սուրբ ­Յով­հան­նէս Ոս­կե­բե­րեն ե­կե­ղե­ցուց: