Print
Category: Թուրքիա-Ատրպէյճան

Էր­տո­ղան կ­՚ազ­դա­րա­րէ քիւրտ զի­նեալ­նե­րուն դէմ զի­նո­ւո­րա­կան մեծ գոր­ծո­ղու­թեան մը մա­սին
­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղան ­Սեպ­տեմ­բեր 8ին յայ­տա­րա­րած է.- «­Մենք հա­րաւ-ա­րե­ւե­լեան ­Թուր­քիոյ մէջ քիւրտ զինեալ­նե­րուն դէմ ­Թուր­քիոյ պատ­մու­թեան մէջ մե­ծա­գոյն զինուո­րա­կան գոր­ծո­ղու­թեան կը պատ­րաս­տո­ւինք»:

­Միւս կող­մէ, թրքա­կան «­Տե­մոք­րաթ­հա­պեր» կայ­քը հա­ղոր­դած է, որ ­Թուր­քիոյ կրթու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կած է հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, ո­րուն հա­մա­ձան՝ 11.285 ու­սու­ցիչ հե­ռա­ցո­ւած է աշ­խա­տան­քէ: ­Հե­ռա­ցո­ւած ու­սու­ցիչ­նե­րը կը մե­ղադ­րո­ւին Քր­տա­կան Աշ­խա­տա­ւո­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան (Ք.Ա.Կ.) հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան յան­ցան­քով:

Կր­թու­թեան մար­զին մէջ հե­տա­խու­զա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կո­ւին եւ, ո­րոշ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րու հա­մա­ձայն, աշ­խա­տան­քէ հե­ռա­ցո­ւող ու­սու­ցիչ­նե­րուն թի­ւը կրնայ հաս­նիլ 14 հա­զա­րի:
­Սեպ­տեմ­բեր 8ին հա­ղորդուած է նաեւ, որ թրքա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը ձեր­բա­կա­լած են 16 գոր­ծա­րար­ներ, ո­րոնք են­թադ­րա­բար կապ կրնան ու­նե­նալ ­Ֆեթ­հուլ­լա ­Կիւ­լե­նի հետ: