altԹուր­քիոյ հա­սա­րա­կա­կան ցան­ցե­րուն մէջ տա­րա­ծո­ւած է ցու­ցակ մը, ո­րուն մէջ նշուած են լրագ­րող­նե­րու ա­նուն­ներ, ո­րոնք պէտք է ձեր­բա­կա­լո­ւին: Ըստ Ermenihaber.amի՝ թրքա­կան «Cumhuriyet» թեր­թին կայ­քը յայտ­նած է, որ տե­ղե­կու­թիւ­նը սկսած են տա­րա­ծել այն օգ­տա­տէ­րե­րը, ո­րոնք

սերտ կա­պեր ու­նին իշ­խա­նա­կան շրջա­նակ­նե­րուն մէջ:

Օ­րի­նակ` Twitterի վրայ «Baskentai» ա­նու­նով օգ­տա­տէ­րը հրա­պա­րա­կած է 73 լրագ­րո­ղի ա­նուն: Այս ցու­ցա­կին վրայ ներա­ռո­ւած է նաեւ հայ լրագ­րող, յօ­դո­ւա­ծա­գիր ­Հայ­կօ ­Պաղ­տա­տի ա­նու­նը: ­Վեր­ջինս նշե­լով, որ ի­րա­վի­ճա­կը ծի­ծա­ղե­լի է, յոյս յայտ­նած է, որ այս անսպա­սե­լի ող­բեր­գու­թիւ­նը յաղ­թա­հա­րե­լով՝ ա­ւե­լի շատ պի­տի պայ­քա­րին ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան հա­մար:

Թր­քա­կան այլ կայք մը` «Internethaber»ը, ու­շադ­րու­թիւն կը հրա­ւի­րէ Twitterի վրայ ­Պաղ­տա­տի կա­տա­րած վեր­ջին ար­ձա­նագ­րու­թեան վրայ, ուր ան գրած էր, որ կի­սա­գործ­նա­կան այ­ցով Ա­թէնք կ­՝եր­թայ եւ թող չը­սեն, թէ ին­քը փա­խած է:
­Կայ­քը նշած է, որ պի­տի ձեր­բա­կա­լո­ւին այն լրագրող­նե­րը, ո­րոնք, ըստ պնդում­նե­րուն, առնչու­թիւն ու­նին կիւ­լե­նա­կան հա­մայն­քին հետ: