Print
Category: Թուրքիա-Ատրպէյճան

alt11 ­Յու­լի­սին ատր­պէյ­ճա­նա­կան լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րը հրա­պա­րա­կած էին ­Պա­քո­ւի մօտ ­Ռու­սիոյ դես­պան Վ­լա­տի­միր ­Տո­րո­խի­նի հետ հար­ցազ­րոյց մը, ուր ան կը յայտ­նէ, թէ Ատր­պէյ­ճա­նին ռու­սա­կան զէն­քի ա­ռա­քում­նե­րը կը կա­տա­րո­ւին ըստ կնքո­ւած հա­մա­ձայ­նա­գիր­նե­րու:

«­Հաք­քին.ազ» կայ­քը գրած էր, որ ­Տո­րո­խին նաեւ յայ­տա­րա­րած է, թէ ­Ռու­սիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի մի­ջեւ զէն­քի մա­տա­կա­րար­ման նոր հա­մա­ձայ­նա­գիր­ներ պի­տի կնքո­ւին:

«­Փա­նար­մի­նիըն» կայ­քի հար­ցու­մին պա­տաս­խա­նե­լով՝ ­Ռու­սիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը (Ա.Գ.Ն.) յայ­տա­րա­րած է, որ ­Պա­քո­ւին զէն­քի հա­ւա­նա­կան նոր մա­տա­կա­րա­րում­նե­րը մեկ­նա­բա­նե­լու «հիմ­քեր չի տես­ներ»:

«Ան­հիմն կը նկա­տենք մեկ­նա­բա­նե­լը Ատր­պէյ­ճա­նի մօտ ­Ռու­սիոյ դես­պան ­Տո­րո­խի­նի «Էյ.Էն.Էս.» պատ­կե­րաս­փիւ­ռին հետ ու­նե­ցած հար­ցազ­րոյ­ցը, ո­րուն մէջ ոչ մէկ բան կայ, որ ­Ռու­սիոյ պաշ­տօ­նա­տար­նե­րը ը­սած են»,- կ­՛ը­սո­ւի ­Ռու­սիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան պա­տաս­խա­նին մէջ: «Այս կա­պակ­ցու­թեամբ ձեր ու­շադ­րու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րենք ­Ռու­սիոյ ռազ­մա­թեք­նի­քա­կան գոր­ծակ­ցու­թեան դաշ­նակ­ցա­յին ծա­ռա­յու­թեան տնօ­րէն Ա­լեք­սանտր ­Ֆո­մի­նի հար­ցազ­րոյ­ցին վրայ»,- կ­՛ը­սո­ւի ­Ռու­սիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ: