­altՄիա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Ճոն ­Քեր­րի ­Թուր­քիոյ յե­ղաշր­ջու­մի փոր­ձին մէջ կաս­կա­ծե­լի­նե­րու դէմ ան­նա­խա­դէպ բռնաճն­շում­նե­րու առն­չու­թեամբ կոչ ուղ­ղած է ­Թուր­քիոյ կա­ռա­վա­րու­թեան` հե­տե­ւե­լու ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան սկզբունք­նե­րուն:

­Քեր­րի մտա­հո­գու­թիւն յայտ­նած է ­Թուր­քիոյ մէջ պե­տա­կան յե­ղաշր­ջու­մի փոր­ձէն ետք շա­րու­նա­կո­ւող ձեր­բա­կա­լու­թիւն­նե­րու եւ հա­զա­րա­ւոր պե­տա­կան պաշ­տօ­նեա­նե­րու բան­տար­կու­թեան առն­չու­թեամբ: ­Թուր­քիոյ ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը նաեւ չէ բա­ցա­ռած երկ­րին մէջ մա­հա­պա­տի­ժը վե­րա­կանգ­նե­լու կա­րե­լիու­թիւ­նը: Ա­մե­րի­կեան ազ­դե­ցիկ թեր­թին կար­ծի­քով` այդ­պի­սի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը կը վտան­գեն ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան սկզբունք­նե­րը, իսկ ա­տի­կա իր կար­գին հար­ցա­կա­նի տակ կը դնէ ՕԹԱ­Նի մէջ ­Թուր­քիոյ ան­դա­մակ­ցու­թիւ­նը:

­Քեր­րի թրքա­կան կա­ռա­վա­րու­թեան կոչ ուղ­ղած է պահ­պա­նե­լու ­Թուր­քիոյ մէջ ան­դոր­րու­թիւնն ու կա­յու­նու­թիւ­նը, ինչ­պէս նաեւ յար­գե­լու ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ար­ժե­չա­փե­րը` յայ­տա­րա­րե­լով, որ ի­րենք պի­տի զօ­րակ­ցին յե­ղաշր­ջու­մի փորձ կա­տա­րած­նե­րուն դա­տա­վա­րու­թեան են­թար­կու­մին: