Print
Category: Թուրքիա-Ատրպէյճան

­altԹուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղան Ան­կե­լա ­Մեր­քե­լին յայտ­նած է, թէ գեր­մա­նա­ցի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն թոյլ կու տայ այ­ցե­լե­լու ­Թուր­քիոյ Ին­ճիր­լի­քի ռազ­մա­կա­յա­նը, ե­թէ ­Գեր­մա­նիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը յայ­տա­րա­րէ, որ հա­մա­ձայն չէ խորհր­դա­րա­նին կող­մէ

ըն­դու­նո­ւած ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող բա­նա­ձե­ւին,- կը հա­ղոր­դէ News.am:

Թր­քա­կան Diken թեր­թի փո­խանց­մամբ` Ին­ճիր­լի­քի ռազ­մա­կա­յան գեր­մա­նա­ցի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու այ­ցը ար­գի­լե­լը նոր լա­րո­ւա­ծու­թիւն յա­ռա­ջա­ցու­ցած է թուրք-գեր­մա­նա­կան յա­րա­բե­րու­թեանց մէջ:
­Թուր­քիոյ Ա.Գ. նա­խա­րա­րը փոր­ձած է ի­րա­վի­ճա­կի լա­րո­ւա­ծու­թիւ­նը թու­լաց­նել` յայ­տա­րա­րե­լով, թէ գեր­մա­նա­ցի զի­նո­ւո­րա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն­նե­րը կրնան այ­ցե­լել Ին­ճիր­լի­քի ռազ­մա­կա­յան, սա­կայն քա­ղա­քա­ցիա­կան ան­ձե­րու այ­ցե­լու­թիւ­նը նպա­տա­կա­յար­մար չէ:

Այս յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը զայ­րա­ցու­ցած է գեր­մա­նա­ցի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն ու ­Գեր­մա­նիոյ պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րին: ­Վեր­ջինս յայ­տա­րա­րած է, թէ ի­րենք ան­պայ­ման պի­տի եր­թան Ին­ճիր­լիք եւ հան­դի­պին գեր­մա­նա­ցի զի­նո­ւո­րա­կան­նե­րու հետ:

­Կը նշո­ւի, որ լա­րուա­ծու­թիւ­նը սկսած է ՆԱԹՕի հա­մա­ժո­ղո­վի ծի­րէն ներս ­Մեր­քել-Էր­տո­ղան հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ, երբ Էր­տո­ղան յայ­տա­րա­րած է, թէ թոյլ կու տայ գեր­մա­նա­ցի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն այ­ցե­լե­լու Ին­ճիր­լի­քի ռազ­մա­կա­յա­նը, ե­թէ ­Գեր­մա­նիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը յայ­տա­րա­րէ, թէ հա­մա­ձայն չէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող ­Պուն­տես­թա­կի ըն­դու­նած բա­նա­ձե­ւին հետ: ­Գեր­մա­նիոյ վար­չա­պետ Ան­կե­լա ­Մեր­քել մեր­ժել է Էր­տո­ղա­նին` ը­սե­լով, որ ­Պուն­տես­թա­կի ո­րոշ­ման դէմ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը յայ­տա­րա­րու­թիւն պի­տի չը­նէ: