­altԹուր­քիոյ Էս­քի­շե­հիր նա­հան­գի ­Սիվ­րի­հի­սար գա­ւա­ռին մէջ գտնո­ւող հայ­կա­կան ­Սուրբ Եր­րոր­դու­թիւն ե­կե­ղեց­ւոյ (որ կար­միր քա­րե­րէ կա­ռու­ցո­ւած ըլ­լա­լուն պատ­ճա­ռով յայտ­նի է նաև ­Քը­զըլ ­Քի­լի­սէ (­Կար­միր Ե­կե­ղե­ցի) ա­նո­ւամբ) բա­կին մէջ հա­րիւ­րա­ւոր ար­ձան­ներ տե­

ղադ­րո­ւած են: Նա­խա­գի­ծը սկսած է 2011 թո­ւա­կա­նէն:­

Նա­խա­գի­ծին աշ­խա­տանք­նե­րը 4 տա­րի շա­րու­նակ ի­րա­կա­նա­ցու­ցած է քան­դա­կա­գործ ­Մե­թին Եու­տա­նու­րը: Ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կին եւ յա­րա­կից տա­րած­քին մէջ տե­ղադ­րո­ւած են Ա­թա­թուր­քի, ­Քա­զըմ ­Կա­րա­բե­քիր փա­շա­յի, յայտ­նի թուրք ա­րո­ւես­տա­գէտ ­Մու­զաֆ­ֆեր ­Սա­րը­սեօ­զէ­նի, բեք­թա­շիա­կան տեր­վիշ ­Կիւլ­պա­պա­յի, յայտ­նի գրող Եա­շար ­Քե­մա­լի, Եու­նուս Էմ­րէի, ­Խո­ճա ­Նաս­րեթ­թի­նի, ար­հես­տա­ւոր­նե­րու, դար­բի­նի, օ­դա­չո­ւի ար­ձան­ներ