­altՊոլ­սա­հայ աշ­խար­հահռ­չակ լու­սան­կա­րիչ Ա­րա ­Կիւ­լե­րի եւ թրքա­կան «­Տո­ղուշ» ըն­կե­րու­թեան մի­ջեւ հա­մա­ձայ­նա­գիր ստո­րագ­րո­ւած է այն մա­սին, որ ­Թուր­քիոյ մէջ պի­տի հիմ­նո­ւի ա­ռա­ջին լու­սան­կար­չա­կան թան­գա­րա­նը, ո­րուն մէջ պի­տի ներ­կա­յա­ցո­ւին ­Կիւ­լե­րի

ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը:

­Թան­գա­րա­նը մի­ջազ­գա­յին բնոյթ պի­տի ու­նե­նայ,- ­Պոլ­սոյ հայ­կա­կան «­Ժա­մա­նակ» պար­բե­րա­կա­նին յղու­մով՝ կը գրէ «Ար­ցախփ­րես»:
­Հա­մա­ձայ­նագ­րի ստո­րագր­ման ա­րա­րո­ղու­թեան մաս­նակ­ցած են ­Կիւ­լեր, «­Տո­ղուշ» ըն­կե­րու­թեան նա­խա­գահ ­Ֆե­րիթ ­Շա­հէնք, ինչ­պէս նաեւ ըն­կե­րու­թեան գլխա­ւոր գոր­ծա­դիր տնօ­րէն ­Հիւս­նիւ Աք­հան:

­Շա­հէնք յայտ­նած է, որ թան­գա­րա­նը իր հո­վա­նիին տակ պի­տի առ­նէ ­Կիւ­լե­րի բո­լոր ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը: Իբ­րեւ թան­գա­րա­նի շէնք պի­տի օգ­տա­գոր­ծո­ւի ­Պէ­յօղ­լու թա­ղա­մա­սին մէջ գտնո­ւող այն շի­նու­թիւ­նը, ուր ծնած, մեծ­ցած եւ ո­րոշ ժա­մա­նակ իբ­րեւ աշ­խա­տա­վայր գոր­ծած է լու­սան­կա­րի­չը:

­Թան­գա­րա­նին մէջ պի­տի ներ­կա­յա­ցո­ւին Ա­րա ­Կիւ­լե­րի գիր­քե­րը, նո­թե­րը, անձ­նա­կան ի­րե­րը, մրցա­նակ­նե­րը, պաս­տառ­նե­րը, ժո­ղո­վա­ծու­նե­րը եւ այլն:

2015ի ­Դեկ­տեմ­բե­րին, մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ ­Ներ­սէս ­Տէր-­Վար­դա­նեան panarmenian.netին յայտ­նած էր, որ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ աշ­խար­հահռ­չակ պոլ­սա­հայ լու­սան­կա­րիչ Ա­րա ­Կիւ­լե­րի թան­գա­րա­նի ստեղծ­ման հար­ցը կը դի­տար­կո­ւի Հ.Հ. մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ:
Ա­նոր խօս­քով՝ Ե­րե­ւա­նի մէջ թան­գա­րա­նի բաց­ման կը խո­չըն­դո­տէ շէն­քի հար­ցը: