altԵրբ 2015 թո­ւա­կա­նի ­­Դեկ­տեմ­բեր 2ին ­­Տիգ­րա­նա­կեր­տի (­­Տիար­պե­քիր) ­­Սուր գա­ւա­ռին մէջ յայ­տա­րա­րո­ւած փո­ղոց դուրս գա­լու ար­գել­քը վեր­ջերս մա­սամբ վեր­ցո­ւե­ցաւ, սկսան ի յայտ գալ ­­Սու­րի կրած վնաս­նե­րուն չա­փե­րը:

­­Սուր գա­ւա­ռին մէջ գտնո­ւող ­­Սուրբ ­­Կի­րա­կոս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւած ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րը բա­ցա­յայ­տե­ցին, որ վնա­սո­ւած է ե­կե­ղեց­ւոյ ոչ այն­քան դուր­սի, այլ` ներ­սի կող­մը, զոր 6 ա­միս ոչ ոք կրնար տես­նել` բա­խում­նե­րու թա­տե­րա­բե­մին մէջ գտնո­ւե­լուն պատ­ճա­ռով:

­­Տիգ­րա­նա­կեր­տի մէջ մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պան­նե­րը ե­կե­ղե­ցին այ­ցե­լե­լէ ետք յայտ­նած են, որ ե­կե­ղեց­ւոյ պա­տե­րը, տա­նի­քը եւ զան­գա­կա­տու­նը լուրջ վնաս­ներ չեն կրած:

­­Սա­կայն, միւս կող­մէ, ա­նոնք ար­ձա­նագ­րած են, որ ե­կե­ղեց­ւոյ բո­լոր ա­պա­կի­նե­րը կոտ­րո­ւած են, ա­նի­կա օգ­տա­գոր­ծո­ւած է որ­պէս ռազ­մա­կա­յան, նստա­րան­նե­րը պա­տու­հան­նե­րուն յե­նե­լով` պատ­նէշ­ներ ստեղ­ծած են, մէ­ջը վա­ռա­րան սար­քած են, ուր այ­րած են ո­րոշ նստա­րան­ներ, իսկ ե­կե­ղե­ցիին մէ­ջը` աղ­բա­նո­ցի վե­րա­ծած:

­­Մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պան­նե­րը նշե­լով, թէ յատ­կա­պէս մեծ ա­ւե­րա­ծու­թեան են­թար­կո­ւած է ­­Սուրբ ­­Կի­րա­կո­սի այ­գիին մէջ գտնո­ւող փոքր ե­կե­ղե­ցին, նաեւ յայտ­նած են.- «­­Թալա­նուած է ե­կե­ղեց­ւոյ գրա­սե­նեա­կը, վա­ճա­ռե­լու նպա­տա­կով կո­ղոպ­տուած` հոս գտնուող գիր­քե­րը, ինչ­պէս նաեւ` նո­ւէր­նե­րը: «­­Քա­հա­նա­յա­տուն» ա­նուանո­ւող ներ­քե­ւի յար­կին վրայ բա­ցո­ւած է մեծ անցք մը, որ­մէ կապ հաս­տա­տո­ւած է ­­Սուրբ ­­Կի­րա­կո­սի կող­քին գտնո­ւող քաղ­դէա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ հետ»:

­­Մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պան­նե­րը նաեւ ընդգ­ծած են, որ մեծ չա­փով ա­ւե­րա­ծու­թեան են­թար­կո­ւած է նաեւ այն փո­ղո­ցը, ուր կը գտնո­ւի ­­Սուրբ ­­Կի­րա­կոս ե­կե­ղե­ցին:

Ա­նոնք յայտ­նե­լով, որ հոս բո­լոր խա­նութ­ներն ու տու­նե­րը քան­դո­ւած են, ա­ռաջ նեղ­լիկ ե­ղած այդ փո­ղո­ցը այժմ ամ­բող­ջո­վին դա­տարկ է եւ վե­րա­ծուած է բաց տա­րած­քի մը, նաեւ շեշ­տած են, թէ ­­Սուրբ ­­Կի­րա­կոս ե­կե­ղե­ցիին եւ քաղ­դէա­կան ե­կե­ղե­ցիին պատ­կա­նած շուրջ 25 խա­նութ­նե­րը եւս գետ­նին հա­ւա­սա­րե­ցու­ցած են:
­­Մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պան­նե­րը յայ­տա­րա­րած են.- «­­Յատ­կա­պէս Մկր­տիչ ­­Մար­կո­սեա­նի փո­ղո­ցը այ­լեւս հարթ տա­րածք է, որ­մէ նոյ­նիսկ ­­Մար­տին­քա­փըն կ­­՛ե­րե­ւի: ­­Կեա­ւուր ­­Թա­ղը այ­լեւս ամ­բող­ջո­վին դա­տարկ է եւ մեծ տա­րածք:

Խ­ճա­քա­րե­րը հա­ւա­քո­ւած են, բայց Եօ­ղուրթ­փա­զա­րը փո­ղո­ցին մէջ տու­նե­րը դեռ կան­գուն են: ­­Կեա­ւուր ­­Թա­ղին մէջ կեա­ւուր չէր մնա­ցած. հի­մա թա­ղա­մասն ալ չմնաց»,- «Ա­կօս»ին կը գրէ ­­Նա­զան Օզ­ճան:

«ԱԿՈՒՆՔ» - Akunq.net