­altՏե­ղե­կա­տո­ւա­կան ար­հես­տա­գի­տու­թեան անվ­տան­գու­թեան փոր­ձա­գէտ ­Սա­մո­ւէլ ­Մար­տի­րո­սեան յայ­տա­րա­րած է, որ հա­մա­ցան­ցին վրայ ստեղ­ծո­ւած է ատր­պէյ­ճա­նա­կան նոր կայք մը՝ հա­յե­րէ­նով։

 «­Յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ: ­Ցան­ցում յայտ­նո­ւել է նոր ադր­բե­ջա­նա­կան հա­յա­լե­զու կայք hayatsk.info ՍԱ ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ է»,- զգու­շա­ցու­ցած է փոր­ձա­գէ­տը։

Ատր­պէյ­ճա­նա­կան քա­րոզ­չա­մե­քե­նան զա­նոնք աշ­խոյժ կեր­պով կ­՛օգ­տա­գոր­ծէր յատ­կա­պէս քա­ռօ­րեայ պա­տե­րազ­մի օ­րե­րուն: