alt«Էօզ­կիւր ­Կիւն­տէմ» թրքա­կան թեր­թի նախ­կին տնօ­րէ­նու­հի, ­Հայ ­Դա­տի ի նպաստ իր դիր­քո­րո­շու­մով ծա­նօթ փաս­տա­բա­նու­հի Է­րէն ­Քէս­քին եւ նոյն թեր­թի նախ­կին խմբագ­րա­պետ ­Ռէյ­հան ­Չա­փան, այդ թեր­թին մէջ լոյս ըն­ծա­յո­ւած ի­րենց յօ­դո­ւած­նե­րով «ա­

հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան քա­րոզ­չու­թիւն» ը­նե­լու մե­ղադ­րան­քով՝ կը դա­տո­ւէին ­Պոլ­սոյ ­Ծանր ­Յան­ցանք­նե­րու 13րդ ­Դա­տա­րա­նին կող­մէ: Իր վեր­ջին նիս­տի ըն­թաց­քին դա­տա­կազ­մը ար­ձա­կած է իր վճի­ռը. ­Մարդ­կա­յին Ի­րա­ւանց ­Պաշտ­պան Է­րէն ­Քէս­քին ու ­Ռէյ­հան ­Չա­փան իւ­րա­քիւն­չիւ­րը 3 տա­րի 9 ա­միս բան­տար­կու­թեան դա­տա­պար­տած է:
Վ­ճի­ռին մէջ նշո­ւած է, որ ա­նոնք ան­ցեա­լին ալ դա­տա­պար­տո­ւած ըլ­լա­լով՝ պա­տիժ­նե­րու զեղչ կամ ո­րե­ւէ փո­փո­խու­թիւն չի նա­խա­տե­սո­ւիր:
­Թեր­թին փաս­տա­բա­նը՝ Էօզ­ճան ­Քը­լըչ յայ­տա­րա­րած է, թէ այս պա­տիժ­նե­րը միայն ու միայն ա­նոնց լրագ­րա­կան գոր­ծու­նէու­թեան պատ­ճա­ռով սահ­մա­նո­ւած ըլ­լա­լով՝ ի­րենք պի­տի բո­ղո­քեն: