­altԹուր­քիոյ մէջ գոր­ծող հայ­կա­կան «­Նոր ­Զար­թօնք» կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը յայ­տա­րա­րու­թիւն մը կա­տա­րած է՝ դա­տա­պար­տե­լով ­Թուր­քիոյ խորհրդա­րա­նին մէջ կա­տա­րո­ւած յար­ձա­կու­մը՝ քրտա­մէտ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան պոլ­սա­հայ պատ­

գա­մա­ւոր ­Կա­րօ ­Փայ­լա­նի վրայ: ­Յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ կ­՚ը­սո­ւի, որ իշ­խա­նա­ւոր Ար­դա­րու­թիւն եւ ­Բար­գա­ւա­ճում ­Կու­սակ­ցու­թիւ­նը, ան­հանգստա­նա­լով ժո­ղո­վուրդ­նե­րու պայ­քա­րէն եւ հա­մե­րաշ­խու­թե­նէն՝ այս ան­գամ իբ­րեւ թի­րախ ընտ­րած է քրտա­մէտ կու­սակ­ցու­թիւ­նը ներ­կա­յաց­նող հայ պատ­գա­մա­ւո­րը:

«Իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը, ո­րոնք կը ջա­նան քիւրտ ժո­ղո­վուրդն ու ա­նոր պայ­քա­րը մե­կու­սաց­նել եւ վար­կա­բե­կել, այժմ պայ­քա­րը խորհր­դա­րան հաս­ցու­ցած են՝ յստակ դարձ­նե­լով ի­րենց այ­լա­տեաց էու­թիւ­նը»,- նշած է «­Նոր ­Զար­թօնք»ը՝ միա­ժա­մա­նակ ընդգ­ծե­լով, որ ­Կա­րօ ­Փայ­լանն ու ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան միւս պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը ա­ռան­ձին չեն: «­Նոր ­Զար­թօնք»ի ան­դամ­նե­րը ի­րենց յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ նշած են, որ ի­րենք կը հա­ւա­տան ժո­ղո­վուրդ­նե­րու հա­ւա­սա­րու­թեան, հա­մե­րաշ­խու­թեան եւ միաս­նա­կան պայ­քա­րին, ու վճռա­կան են այդ պայ­քա­րին մէջ:

­Յի­շեց­նենք, որ ­Մա­յիս 2ին, իշ­խա­նա­մէտ եւ քրտա­մէտ պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու մի­ջեւ ծա­գած վի­ճա­բա­նու­թեան ըն­թաց­քին, ­Փայ­լան յար­ձա­կու­մի են­թար­կո­ւե­ցաւ իշ­խա­նա­ւոր կու­սակ­ցու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն կող­մէ: ­Փայ­լան, պատ­մե­լով մի­ջա­դէ­պին մա­սին՝ ը­սած է.- «Ակն­յայտ էր, որ ա­նոնք զիս թի­րախ ընտ­րած էին»՝ ա­ւելց­նե­լով, որ շուրջ 100 բռունց­քի ու ոտ­քի հա­րուած­ներ ստա­նա­լու կող­քին, իր հաս­ցէին ուղ­ղո­ւած են ազ­գայ­նա­մոլ յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ եւ ա­տե­լու­թեան խօս­քեր։