Վեր­ջին եր­կու տաս­նա­մեակ­նե­րուն թրքա­կան բա­նա­կին մէջ ար­ձա­նագ­րո­ւած է խորհր­դա­ւոր պայ­ման­նե­րու տակ մա­հա­ցած զի­նո­ւոր­նե­րու 2220 դէպք, ո­րոնց 80 առ հա­րիւր հա­մե­մա­տու­թեան ինք­նու­թիւ­նը կը պատ­կա­նի հայ, քիւրտ եւ ա­լե­ւի զի­նուոր­նե­րու: ­Խորհր­դա­ւոր մահուան այս դէպ­քե­րը ո­րոշ կաս­կած­ներ կը յա­րու­ցեն թրքա­կան բա­

նա­կին մէջ, ուր ազ­գու­թեամբ քիւրտ, հայ թէ ա­լե­ւի զի­նո­ւոր­ներ լուրջ ճնշում­նե­րու կ­՚են­թար­կո­ւին:

Ըստ քրտա­կան «Էօզ­կիւր ­Կիւն­տեմ» թեր­թի ե­լեկտ­րո­նա­յին կայ­քին՝ այս հար­ցով զբա­ղող ­Ռի­զա ­Տո­ղա­նի կար­ծի­քով, ­Յու­լիս 2015էն ի վեր նմա­նօ­րի­նակ 8 դէպ­քեր պա­տա­հած են թրքա­կան բա­նա­կին մէջ, շատ հա­ւա­նա­բար` անձ­նաս­պա­նու­թեան պատ­ճա­ռով:

­Տո­ղան, ո­րուն 20ա­մեայ որ­դին` Ույ­սալ ­Տո­ղան նոյն­պէս մա­հա­ցած էր 2012ին, ­Մու­շի մէջ, պար­տա­դիր զի­նո­ւո­րա­կան ծա­ռա­յու­թեան ըն­թաց­քին, մեծ կաս­կած­ներ ու­նի իր զաւ­կին մա­հո­ւան գծով թրքա­կան իշ­խա­նու­թեանց տո­ւած անձ­նաս­պա­նու­թեան պատ­ճա­ռա­բա­նու­թեան գծով: Ան խո­րա­պէս հա­մո­զո­ւած է, որ իր որ­դին դի­տում­նա­ւոր կեր­պով սպան­նո­ւած է:

­Նոյն պա­րա­գա­նե­րուն տակ մա­հա­ցած զի­նո­ւոր­նե­րու ըն­տա­նե­կան պա­րա­գա­նե­րը տա­կա­ւին կը սպա­սեն դա­տա­կան ա­նա­չառ վճի­ռին, որ սա­կայն միշտ ի նպաստ բա­նա­կի հրա­մա­նա­տա­րու­թեան կ­՚ըն­թա­նայ: