­Վեր­ջին շրջա­նին, ­Թուր­քիոյ ոս­կեր­չա­կան ար­տադ­րան­քին վրայ ­Ռու­սիոյ կող­մէ կի­րա­ռո­ւող բարձր մաք­սա­տուր­քե­րուն պատ­ճա­ռով, դժո­ւա­րա­ցած է թրքա­կան ար­տադ­րան­քին ար­տա­հա­նու­մը դէ­պի ­Ռու­սիա:

Ըստ ermenihaber.amի՝ թրքա­կան «Hurriyet» թեր­թը կը նշէ, որ ­Պոլ­սոյ յայտ­նի «­Փակ շու­կայ»ի (­Քա­փա­լը չար­շը) ոս­կե­րիչ­նե­րը ար­տադ­րու­թիւն կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար հա­

յեացք­նե­րը ուղ­ղած են դէ­պի ­Հա­յաս­տան եւ Ի­րան:

Աղ­բիւ­րը կը նշէ, որ Ի­րա­նի նոր բա­ցո­ւած շու­կա­յին մէջ ի­րենց տե­ղը ու­նե­նա­լու հա­մար ­Պոլ­սոյ ոս­կե­րիչ­նե­րը սկսած են մաս­նակ­ցե­լու այդ երկ­րին մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւող ցու­ցա­հան­դէս­նե­րուն, ու քայ­լեր կը ձեռ­նար­կեն այն­տեղ հա­մա­տեղ ար­տադ­րու­թիւն­ներ սկսե­լու ուղ­ղու­թեամբ:

­Միւս կող­մէ՝ ­Պոլ­սոյ «­Քա­փա­լը չար­շը»ի եւ ­Քու­յում­ճու­քենթ թա­ղա­մա­սին մէջ կեդ­րո­նա­ցո­ւած ոս­կե­րիչ­նե­րը, ­Ռու­սիոյ կող­մէ սահ­մա­նո­ւած 42 տո­կո­սա­նոց հար­կէն խու­սա­փե­լու նպա­տա­կով, սկսած են քայ­լեր ձեռ­նար­կե­լու ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ար­տադ­րու­թիւն կազ­մա­կեր­պե­լու ուղ­ղու­թեամբ:

­Կը նշո­ւի, որ բազ­մա­թիւ ոս­կե­րիչ­ներ, ո­րոնց մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը հայ­կա­կան ծա­գում ու­նի, կը նա­խընտ­րեն ­Հա­յաս­տա­նը, քա­նի որ այս­տեղ աշ­խա­տու­ժը հա­մե­մա­տա­բար ա­ւե­լի ա­ժան է:

«Ոս­կե­րիչ­նե­րը կ­՚եր­թան ա­ւան­դա­բար բարձ­րա­կարգ ոս­կե­րիչ ու ար­ծա­թա­գործ վար­պետ­նե­րով յայտ­նի այդ եր­կի­րը, կը կազ­մա­կեր­պեն ի­րենց ար­տադ­րու­թիւ­նը եւ այն­տե­ղէն ալ կ­՚ար­տա­հա­նեն դէ­պի ­Ռու­սիա եւ յետ-խորհրդա­յին տա­րած­քի եր­կիր­ներ»,- կը գրէ թրքա­կան թեր­թին կայ­քը`ա­ւելց­նե­լով, որ այդ­պի­սով կը թե­թեւ­նայ նաեւ Եւ­րա­սիա­կան Տն­տե­սա­կան ­Միու­թեան եր­կիր­նե­րու ոս­կե­րիչ­նե­րուն ծան­րա­բեռ­նո­ւա­ծու­թիւ­նը:

Աղ­բիւ­րը կը նշէ, որ «­Քա­փա­լը չար­շը» այ­ցե­լող զբօ­սաշր­ջիկ­նե­րու թի­ւի զգա­լի ան­կում կը նկա­տո­ւի, ո­րուն պատ­ճառ­նե­րէն մէկն ալ շու­կա­յի մէջ գոր­ծու­նէու­թիւն ծա­ւա­լող ոս­կե­րիչ­նե­րուն ­Հա­յաս­տան տե­ղա­փո­խո­ւիլն է: Ըստ կայ­քին` «­Քա­փա­լը չար­շը»ի ա­մե­նա­յայտ­նի ոս­կեր­չա­կան սրահ­նե­րէն 5-6ը ար­դէն տե­ղա­փո­խո­ւած են ­Հա­յաս­տան ու այս­տեղ կը շա­րու­նա­կեն ի­րենց գոր­ծու­նէու­թիւ­նը:

«Պն­դում­ներ կան, որ ­Հա­յաս­տա­նէն ոս­կեր­չա­կան ար­տադ­րան­քը մաք­սա­նենգ ճա­նա­պարհ­նե­րով կ­՚անց­նի ­Թուր­քիա, ինչ որ հար­կե­րու կո­րուս­տի պատ­ճառ կը դառ­նայ: «Ո­լոր­տի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը եւ տե­ղա­փո­խո­ւած ըն­կե­րու­թեանց տէ­րե­րը չեն ցան­կար այս թե­մա­յով խօ­սիլ: ­Հիմ­նա­կան վա­խը ­Թուր­քիոյ կող­մէ ­Հա­յաս­տա­նի նկատ­մամբ կի­րար­կո­ւող ար­գելքն է»,- կը գրէ թրքա­կան աղ­բիւ­րը: