altDomino Productionը սկսած է ­Կի­լի­կիոյ հայ­կա­կան թա­գա­ւո­րու­թեան մա­սին պատ­մող ժա­պա­ւէ­նի մը նկա­րա­հա­նում­նե­րուն,- կը յայտ­նէ ըն­կե­րու­թեան դի­մա­տետ­րի է­ջը: ­Կը նշո­ւի, որ ժա­պա­ւէ­նին պայ­մա­նա­կան ա­նու­նը «Ա­ռիւծ­նե­րու թա­գա­ւո­րու­թիւն» է,- կը հա­ղոր­դէ armedia.am։

altՈւր­բաթ՝ 7 ­Հոկ­տեմ­բեր 2016ին ­Հա­յաս­տա­նի կող­մէ ա­ռա­քո­ւած «­Սու­րիոյ եղ­բայր ժո­ղո­վուր­դին՝ խա­ղա­ղու­թեան մաղ­թանք­նե­րով» խո­րա­գի­րը կրող բա­րե­գոր­ծա­կան մար­դա­սի­րա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւ­նը հա­սաւ ­Հա­լէպ:

altԱ.Մ.Ն. Օ­րե­գոն նա­հան­գի ­Փորթ­լանտ քա­ղա­քի Lewis&Clark քո­լե­ճի ու­սա­նող ­Սեմ ­Պուս­սա­նը իր հե­տաքրք­րա­սիրու­թեան ար­դիւն­քով գրա­դա­րա­նի նկու­ղին մէջ յայտ­նա­բե­րած է 1599 թո­ւա­կա­նի հրա­տա­րա­կու­թեան Աս­տո­ւա­ծա­շունչ մը` Ե­ղի­սա­բէթ 1ի եւ ­Շէյքս­փի­րի Աս­տո­ւա­

­altՀիւ­սի­սա­յին Ա­մե­րի­կա­յի Ա­րեւմ­տեան ­Թե­մի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տի հո­վո­ւա­պե­տա­կան ծա­ռա­յու­թեան 20ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած ձեռ­նարկ­նե­րու շար­քը սկսաւ ե­րի­տա­սար­դու­թեան հետ հան­դի­պու­մով Ուր­բաթ՝ 30 ­Սեպ­տեմ­բեր 2016ի ե­րե­կո­

alt«­Պի.­Պի.­Սի.»-ի լրագ­րող ­Լա­րա ­Պետ­րո­սեա­նի մեծ­հօր հայ­րը այն քի­չե­րէն էր‚ ո­րոնք փա­խուստ տո­ւին եւ ար­տա­սահ­մա­նի մէջ նոր կեանք սկսան։ ­Գա­նա­տա­յի «­Հո­րի­զոն» շա­բա­թա­թեր­թին փո­խան­ցած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րով՝ մէկ դար ետք‚ ­Լա­րա կ’այ­ցե­լէ ­Թուր­քիոյ