­altՀա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ, տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան եւ հա­սա­րա­կու­թեան հետ կա­պի վար­չու­թե­նէն «Ար­մէնփ­րես» լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թեան յայտ­նած են, որ Ս­պա­նիոյ Ա­լի­քան­թէ քա­ղա­քի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դը ճանչ­ցած եւ դա­

altԻս­րա­յէ­լի Ք­նե­սե­թը ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան բա­նա­ձե­ւը ու­ղար­կեց կրթու­թեան եւ մշա­կոյ­թի յանձ­նա­ժո­ղով. Ք­նե­սե­թի 120 պատ­գա­մա­ւոր­նե­րէն ո­րո­շու­մին կողմ քո­ւէար­կեց 24ը, դէմ քո­ւէար­կող­ներ չկան:

altՖ­րան­սա­յի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը միա­ձայ­նու­թեամբ կողմ քուէար­կեց ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը քրէա­կա­նաց­նող նա­խա­գի­ծին, որ ­Խորհր­դա­րա­նի քննարկ­ման ներ­կա­յա­ցո­ւած էր կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ։

­altՅու­լիս 5ին, ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան օ­րա­կար­գով, բաց քննար­կում տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Իս­րա­յէ­լի Ք­նե­սէ­թին մէջ: Այդ մա­սին յայտ­նած է յայտ­նի պատ­մա­բան, ցե­ղաս­պա­նա­գէտ Եաիր Աու­րոն՝ «­Զօ­րեան ­Հիմ­նարկ»ին տո­ւած հար­ցազ­րոյ­ցի ըն­թաց­քին,- կը հա­ղոր­դէ

altՀ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի եւ ­Պել­ճի­քա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բե­րէն կազ­մո­ւած միա­ցեալ պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը, բաղ­կա­ցած Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեա­նէ, Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի գրա­սե­նեա­կի