Մարաթոնային բանակցութիւններու գիշեր մը

 

Ծանր մթնոլորտի եւ ահաւոր ճնշումներու կլիմայի մէջ, առաւօտեան կանուխ ժամերուն, իր աւարտին հասաւ Պրիւքսելի մէջ Եւրոպական Միութեան

altԾան­րօ­րէն ճնշո­ւած ճա­նա­պար­հի մը վրայ կը յա­ռա­ջա­նայ Յու­նաս­տա­նը՝ ի տես սուր մի­ջոց­նե­րով յատ­կան­շո­ւած Հա­մա­ձայ­նագ­րի մը կա­յաց­ման։ Եր­կի­րը խեղ­դո­ւած է տնտե­սա­կան ա­նել կա­ցու­թեան առ­ջեւ եւ ան­մի­ջա­կա­նօ­րէն կը զգայ

­Յու­նաս­տա­նի մա­սին լու­րե­րը գե­րիշ­խե­ցին մի­ջազ­գա­յին մա­մու­լի է­ջե­րուն վրայ, հան­րա­քո­ւէի ար­դիւն­քէն ետք։ Օ­տար լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րը ման­րա­մաս­նօ­րէն հա­ղոր­դե­ցին հան­րա­քո­ւէի յա­ջոր­դող բո­լոր զար­գա­ցում­նե­րը, ծան­րա­

­Կր­քոտ ու ծան­րօ­րէն ճնշուած շա­բա­թէ մը ետք, ե­րէկ Կի­րա­կի 5 Յու­լի­սի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, իր ա­ւար­տին հա­սաւ Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին ի­րա­գոր­ծո­ւած հան­րա­քո­ւէն, ո­րուն մի­ջո­ցաւ յոյն ժո­ղո­վուր­դը իր կամ­քը ար­տա­

­ԱՔԷԼի ­Քա­ղա­քա­կան Գ­րա­սե­նեա­կի ան­դամ Ս­տե­ֆա­նոս Ս­տե­ֆա­նու շեշ­տեց, թէ կու­սակ­ցու­թիւ­նը զօ­րա­վիգ կը կանգ­նի յոյն ժո­ղո­վուր­դի ի­րա­ւուն­քին, որ ժո­ղովր­դա­վար եւ ա­զատ կեր­պով ո­րո­շէ իր ներ­կա­յին եւ ա­պա­գա­յին մա­սին