­Յու­նաս­տա­նի ժո­ղո­վուր­դը կանգ­նած է յա­ւե­լեալ ֆի­նան­սա­կան դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րու առ­ջեւ

 Ե­րեք շաբ­թո­ւան պար­տա­ւո­րիչ դա­դա­րէ ետք, այ­սօր Եր­կու­շաբ­թի վե­րա­բա­ցո­ւե­ցան ­Յու­նաս­տա­նի դրա­մա­տու­նե­րը, հա­կա­ռակ որ դրա­մագ­լու­խի օգ­տա­գործ­ման (capital control) չա­փա­նի­շը կը շա­րու­նա­կէ սահ­մա­նա­փակ մնալ։

Այ­սու­հան­դերձ, յոյս կայ որ շու­տով պի­տի ընդ­լայ­նո­ւի ըն­տա­նե­կան կամ գոր­ծա­րա­րա­կան տնտե­սու­թիւն­նե­րու սպա­սար­կու­մը, հե­տե­ւա­բար զգա­լիօ­րէն դիւ­րաց­նե­լով շու­կա­յի պայ­ման­նե­րը։

Դ­րա­մա­տու­նե­րու բա­ցու­մով կը պա­հո­ւի օ­րա­կան 60 եւ­րօ գու­մա­րի հայ­թայ­թու­մը, սա­կայն կա­րե­լի պի­տի ըլ­լայ շա­բա­թա­կան ի­մաս­տով ալ գու­մար վերցնել։­Յու­նաս­տա­նի ժո­ղո­վուր­դը կանգ­նած է յա­ւե­լեալ ֆի­նան­սա­կան դժո­ւա­րու­թիւն­նե­րու առ­ջեւ, ո­րոնց կա­նո­նա­ւո­րու­մը կամ դիւ­րա­ցու­մը՝ յայտ­նի է թէ եր­կար տա­րի­ներ պի­տի տե­ւէ։

­Յու­նաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան տրա­մադ­րած տո­ւեալ­նե­րու հի­մամբ՝ երկ­րի տնտե­սու­թիւ­նը զգա­լիօ­րէն սահ­մա­նա­փա­կո­ւած է 2008էն ետք։ Ընդ­հա­նուր առ­մամբ կը գնա­հա­տուի թէ շա­րու­նա­կո­ւող ան­կու­մը 1950ա­կան թո­ւա­կան­նե­րէն ետք ա­մէ­նէն բարձր չա­փա­նիշ­նե­րը ար­ձա­նագ­րած է, յու­նա­կան տնտե­սու­թեան մօտ 1/4ը կրճա­տե­լով։

Այս կը նշա­նա­կէ թէ աշ­խա­տա­տե­ղե­րը կը սահ­մա­նա­փա­կո­ւին, հետզ­հե­տէ ա­ւե­լի դժո­ւար դարձնե­լով լաւ պայ­ման­նե­րով աշ­խա­տան­քի ա­պա­հո­վու­մը երկ­րի ե­րի­տա­սար­դու­թեան հա­մար, մինչ­դեռ ժո­ղո­վուր­դի 1/4ը գոր­ծա­զուրկ է։

Ն­կա­տե­լի է ար­դէն եր­կա­րա­ժամ­կէտ գոր­ծազր­կու­թեան մա­կար­դա­կի աճ, որ իր լուրջ տնտե­սա­կան-ըն­կե­րա­յին-հո­գե­բա­նա­կան հե­տե­ւանք­նե­րը կ’ունե­նայ մար­դոց վրայ։

­Հար­կա­յին խստա­ցո­ւած պայ­ման­ներ

 

Այ­սօր Եր­կու­շաբ­թի գոր­ծադ­րու­թեան կը դրո­ւի Ֆ.Փ.Ա.ի հար­կա­յին ծան­րա­բեռ­նու­մը, զա­նա­զան ապ­րանք­նե­րու գի­նե­րուն վրայ։

­Նոր սա­կա­գի­նե­րը ծան­րօրէն պի­տի ազ­դեն ըն­տա­նե­կան տնտե­սու­թիւն­նե­րուն վրայ, քա­նի որ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն յայտ­նի պի­տի դառ­նայ հա­սա­րա­կա­կան փո­խադ­րու­թեան, սնուն­դի, հիմ­նա­կան կա­րի­քի տաս­նեակ տե­սակ­նե­րու գի­նե­րը բարձ­րա­ցու­մը։

­Կը գնա­հա­տո­ւի թէ իւ­րա­քան­չիւր ըն­տա­նի­քի մօտ Ֆ.Փ.Ա.ի յա­ւե­լու­մը 10 առ հա­րիւ­րով պի­տի ծան­րա­բե­ռէ ըն­տա­նե­կան ծախ­սե­րը։

­Յու­նաս­տա­նի

կա­ռա­վա­րու­թեան վե­րա­կազ­մու­թիւն

Ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջը յատ­կան­շո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի կա­ռա­վա­րա­կան կազ­մի փո­փո­խու­թեամբ, որ յա­ռա­ջա­ցաւ նա­խա­րար­նե­րու հրա­ժա­րա­կան­նե­րէ եւ ­Սի­րի­զա­յի խորհր­դա­րա­նա­կան մե­ծա­մաս­նու­թեան ե­րես­փո­խան­նե­րու հա­կա­ռակ դիր­քո­րո­շում­նե­րէն։ ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նը ան­ցեալ շաբ­թու ըն­թաց­քին կա­յա­ցած բուռն քննար­կում­նե­րէ ետք, հա­կա­ռակ որ վա­ւե­րա­ցուց բա­րե­փո­խում­նե­րու մա­սին օ­րի­նա­գի­ծը, խոցուած դուրս ե­կաւ ներ­կա­յա­ցո­ւած ի­րա­վի­ճա­կէն։ Օ­րի­նա­գի­ծին թեր քո­ւէար­կե­ցին խորհըր­դա­րա­նի 300 ե­րես­փո­խան­նե­րէն 229ը, դէմ էին 64, ո­րոնց­մէ 30ը ­Սի­րի­զա­յի ան­դամ­ներ, ինչ որ կը նշա­նա­կէ, թէ հարց կը ծա­գէր կա­ռա­վա­րու­թեան հա­մար։ 

Այս ե­ղե­լու­թեան լոյ­սին տակ, շու­տով յա­ռաջ ե­կաւ կա­ռա­վա­րու­թեան վե­րա­կազ­մու­թեան պա­րա­գան։ ­Նոր նա­խա­րար­նե­րը ստանձ­նե­ցին ի­րենց պաշ­տօն­նե­րը, շեշ­տե­լով թէ խիստ աշ­խա­տանք եւ հսկա­յա­կան ճիգ հար­կա­ւոր է, յաղ­թա­հա­րե­լու հա­մար ներ­կայ կա­ցու­թիւն­նե­րը։