­Յու­նաս­տա­նի մա­սին լու­րե­րը գե­րիշ­խե­ցին մի­ջազ­գա­յին մա­մու­լի է­ջե­րուն վրայ, հան­րա­քո­ւէի ար­դիւն­քէն ետք։ Օ­տար լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րը ման­րա­մաս­նօ­րէն հա­ղոր­դե­ցին հան­րա­քո­ւէի յա­ջոր­դող բո­լոր զար­գա­ցում­նե­րը, ծան­րա­ նա­լով հե­տա­գայ հանգ­րո­ւան­նե­րուն վրայ, որ եր­կի­րը ստի­պո­ւած է դի­մագ­րա­ւե­լու։

Երկ­րէն ներս դրա­մա­տու­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն փակ ըլ­լալ մին­չեւ ­Չո­րեք­շաբ­թի օր, օ­րա­կան միայն 60 եւ­րո­յի հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը տա­լով քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն։

­Հինգ­շաբ­թի օ­րէն ետք ի զօ­րու պի­տի դառ­նայ օ­րէնսդ­րա­կան նա­խա­տե­սու­մը, որ պի­տի յստա­կաց­նէ թէ ինչ­պէ՞ս պի­տի ի­րա­գոր­ծո­ւին դրա­մատ­նա­յին ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րը։

Ար­ժոյ­թի ­Մի­ջազ­գա­յին ­Ֆոն­տի հան­դէպ սնան­կա­ցած պայ­ման­նե­րով, փակ դրա­մա­տու­նե­րով, դրա­մագ­լուխ­նե­րու վե­րահս­կո­ղու­թեամբ եւ երկ­րի տնտե­սու­թիւնն ու ըն­կե­րու­թիւ­նը խեղ­դած տնտե­սա­կան խիստ պայ­ման­նե­րով՝ ­Յու­նաս­տա­նի տնտե­սու­թեան հա­մար վճռո­րոշ կը դառ­նան հե­տա­գայ ժա­մե­րը։

­Քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րու ղե­կա­վար­նե­րու միա­ցեալ կե­ցո­ւածք

Քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րու ղե­կա­վար­նե­րու եօթ ժամուայ հան­դի­պում մը ի­րա­գոր­ծո­ւե­ցաւ ե­րէկ, ո­րու ա­ւար­տին միաս­նա­բար հա­մա­ձայ­նո­ւած ա­ռա­ջարկ մը կազ­մո­ւե­ցաւ՝ ­Սի­րի­զա, ԱՆԵԼ, ՓԱՍՕՔ, ­Նոր ­Հան­րա­պե­տու­թիւն, ­Փո­թա­մի ու­ժե­րու ղե­կա­վար­նե­րու ստո­րագ­րու­թեամբ։ ­Միա­ցեալ ա­ռա­ջար­կէն ինք­զինք դուրս պա­հեց հա­մայ­նա­վար կու­սակ­ցու­թեան ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րը։ ­Հա­մա­տեղ պատ­րաս­տո­ւած ա­ռա­ջար­կը յստա­կօ­րէն կը դրսե­ւո­րէ կող­մե­րու կամ­քը՝ մնալ եւ­րո­գօ­տիի շրջագ­ծէն ներս։

­Վար­չա­պետ Ա­լեք­սիս ­Ցիփ­րաս հե­ռա­ձայ­նա­յին խօ­սակ­ցու­թիւն ու­նե­ցաւ ­Ռու­սաս­տա­նի նա­խա­գահ Վ­լա­տի­միր ­Փու­թի­նի հետ, ինչ­պէս եւ հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Փ­րո­քո­փիս ­Փաւ­լո­փու­լոս՝ Ֆ­րան­սա­յի նա­խա­գահ Ֆ­րան­սո­ւա ­Հո­լան­տին հետ։ ­Ցիփ­րաս զրու­ցեց նաեւ ­Գեր­մա­նիոյ վար­չա­պետ Ան­կե­լա ­Մեր­քե­լին եւ Եւ­րո­պա­կան կեդ­րո­նա­կան դրա­մա­տան ղե­կա­վար ­Մա­րիօ Տ­րա­կիի հետ։ Ինչ­պէս հա­մա­ձայ­նո­ւած է ար­դէն, ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պե­տը այ­սօր ե­րե­կո­յեան կա­յա­նա­լիք գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին, պի­տի ներ­կա­յաց­նէ ­Յու­նաս­տա­նի ա­ռա­ջարկ­նե­րը։

Ե­րէկ գի­շեր ­Փա­րի­զի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ֆ­րան­սա­յի եւ ­Գեր­մա­նիոյ ղե­կա­վար­նե­րու հան­դի­պու­մը, Եւ­րո­պա­կան կեդ­րո­նա­կան դրա­մա­տան ո­րոշ­ման լոյ­սին տակ, ըստ ո­րու ան­փո­փոխ կը մնայ դեռ դրա­մատ­նա­յին հա­մա­կար­գի պա­րա­գան։

­Նա­խա­գահ ­Հո­լանտ եւ վար­չա­պետ ­Մեր­քել նշե­ցին թէ գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վը պի­տի քննէ յու­նա­կան ա­ռա­ջարկ­նե­րը, ընգ­ծե­լով թէ ժա­մա­նա­կը շատ սեղմ է։ «Եւ­րո­պան տնտե­սա­կան կա­ռոյց մը չէ միայն, այլ հիմ­նո­ւած է ար­ժէք­նե­րու վրայ. կայ հա­մե­րաշ­խու­թեան եւ պա­տաս­խա­նատ­ւու­թեան զգա­ցում» դի­տել տո­ւած է ­Հո­լան­տը։

Ան­կե­լա ­Մեր­քել իր կար­գին շեշ­տեց թէ «Կ’ըն­դու­նինք ժո­ղովըր­դա­վա­րա­կան երկ­րի մը հան­րա­քո­ւէի ար­դիւն­քը։ ­Մենք պէտք է տես­նենք, թէ ինչ­պէս կը դի­տեն այս ար­դիւն­քը Եւ­րո­գօ­տիի մնացեալ 18 եր­կիր­նե­րը։

­Բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու դու­ռը բաց կը շա­րու­նա­կէ մնալ, այդ պատ­ճա­ռով ալ հրա­ւի­րո­ւած է գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վը։ ­Ժա­մա­նա­կը սեղմ է եւ կ­þու­զենք ա­ռա­ջար­կը սե­ղա­նի վրայ տես­նել այս շաբ­թուն ըն­թաց­քին, որ­պէս­զի յա­ջո­ղինք լու­ծում տալ։

­Յու­նաս­տա­նի տնտե­սու­թեան նոր նա­խա­րա­րի նշա­նա­կում

­Յու­նաս­տա­նի տնտե­սու­թեան նա­խա­րար Եա­նիս ­Վա­րու­ֆա­քի­սի հրա­ժա­րա­կա­նէն ետք, ե­րէկ ե­րե­կո­յեան իր պաշ­տօ­նը ստանձ­նեց Էֆք­լի­տիս ­Ցա­քա­լո­թոս, քա­ղա­քա­կան եր­դում կա­տա­րե­լով հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հին առ­ջեւ։

­Փո­խա­դարձ յար­գան­քի եւ յու­զու­մի մթնո­լոր­տի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ նոր նա­խա­րա­րի պաշ­տօ­նի ստանձ­նու­մը, ուր Եա­նիս ­Վա­րու­ֆա­քիս լա­ւա­գոյն խօս­քե­րով ար­տա­յայ­տո­ւե­ցաւ զինք փո­խա­րի­նող ­Ցա­քա­լո­թո­սի մա­սին։ Ան յայ­տա­րա­րեց թէ տնտե­սու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան գլխա­ւոր թի­րա­խը պի­տի ըլ­լայ կա­սեց­նել հար­կե­րէն խու­սա­փու­մի պա­րա­գա­նե­րը եւ բա­նակ­ցա­յին լաւ գոր­ծըն­թաց ա­պա­հո­վել ­Յու­նաս­տա­նի հա­մար։