­ԱՔԷԼի ­Քա­ղա­քա­կան Գ­րա­սե­նեա­կի ան­դամ Ս­տե­ֆա­նոս Ս­տե­ֆա­նու շեշ­տեց, թէ կու­սակ­ցու­թիւ­նը զօ­րա­վիգ կը կանգ­նի յոյն ժո­ղո­վուր­դի ի­րա­ւուն­քին, որ ժո­ղովր­դա­վար եւ ա­զատ կեր­պով ո­րո­շէ իր ներ­կա­յին եւ ա­պա­գա­յին մա­սին եւ թէ կը դա­տա­պար­տէ Եւ­րո­պա­ցի­նե­րու խակ եւ ա­նըն­դու­նե­լի մի­ջամ­տու­թիւն­նե­րը, գե­րիշ­խան պե­տու­թեան մը ներ­քին հար­ցե­րուն։ ­Պա­րոն Ս­տե­ֆա­նու կոչ ուղ­ղեց հան­րու­թեան, որ կուռ շար­քե­րով ներ­կա­յա­նայ ­Յու­նաս­տա­նի հան­դէպ զօ­րակ­ցու­թեան մի­ջո­ցա­ռու­մին, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Շա­բաթ օր,­Նի­կո­սիոյ մէջ։

ԷՏԷՔի խորհր­դա­րա­նա­կան բան­բեր Եոր­ղոս ­Վար­նա­վա յայտ­նեց, թէ կու­սակ­ցու­թիւ­նը ­Խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գա­հին ներ­կա­յա­ցուց զօ­րակ­ցա­կան բա­նա­ձեւ, ուղ­ղո­ւած յոյն ժո­ղո­վուր­դին։ ԷՏԷՔը, ը­սաւ պա­րոն ­Վար­նա­վա, կոչ կ’ուղ­ղէ Եւ­րո­միու­թեան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն, որ յար­գեն յոյն ժո­ղո­վուր­դի գե­րիշ­խա­նու­թիւ­նը։ Բ­նա­պահ­պան­նե­րու նա­խա­գահ Եոր­ղոս ­Պեր­տի­կիս յայտ­նեց, թէ նա­մակ յղած է նա­խա­գահ Ա­նաս­տա­սիա­տի­սի՝ պա­հան­ջե­լով կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րու հան­դի­պում, որ­պէս­զի ու­սում­նա­սի­րո­ւին ­Կիպ­րո­սի հան­դէպ ­Յու­նաս­տա­նի դէպ­քե­րու պատ­ճա­ռած քա­ղա­քա­կան եւ տնտե­սա­կան հե­տե­ւանք­նե­րը։ ­Քա­ղա­քա­ցի­նե­րու ­Դա­շին­քի նա­խա­գահ Եոր­ղոս ­Լիլ­լի­քաս շեշ­տեց, թէ կ­’ու­զենք, որ ­Յու­նաս­տան մնայ Եւ­րո­գօ­տիի եւ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան շրջա­գի­ծէն ներս։ ­Միա­ժա­մա­նակ, կը փա­փա­քինք ու­նե­նալ ­Միու­թիւն մը, որ կը յար­գէ ժո­ղո­վուրդ­նե­րը եւ գործ­նա­կան կեր­պով կ’ա­պա­ցու­ցէ իր զօ­րակ­ցու­թիւ­նը այն եր­կիր­նե­րուն հան­դէպ, ո­րոնք խնդիր­ներ կը դի­մագ­րա­ւեն։