­­altՀինգ ամ­սո­ւան շա­րու­նա­կա­կան քննար­կում­նե­րէ եւ հա­մա­ձայ­նու­թեան մը յան­գած չըլ­լա­լու ի­րա­կա­նու­թե­նէն ետք, ­Յու­նաս­տա­նի հա­մար ա­մէ­նէն լուրջ եւ ճա­կա­տագ­րա­կան օ­րը հան­դի­սա­ցաւ ­Յու­նիս 30 թո­ւա­կա­նը, երբ իր

ա­ւար­տին հա­սաւ վար­կի վճար­ման ժամ­կէ­տը։

­Յու­նաս­տան իր վար­կի վճար­ման եր­կա­րաձգ­ման ա­ռա­ջարկ ներ­կա­յա­ցուց ­Մի­ջազ­գա­յին Դ­րա­մա­կան ­Ֆոն­տին, պայ­մա­նա­ժա­մի ա­ւար­տէն ետք։ ­Ֆոն­տի նա­խա­գահ Ք­րիս­թին ­Լա­կարտ ան­յա­պաղ տե­ղե­կա­ցուց խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րուն՝ ­Յու­նաս­տա­նի ու­նե­ցած ըն­թաց­քին մա­սին, նկա­տել տա­լով, թէ զար­գա­ցած եր­կիր­նե­րու պատ­մու­թեան մէջ այս ա­ռա­ջին պա­րա­գան է, որ կը դի­մագ­րա­ւո­ւի։

­Ֆոն­տի մի­ջազ­գա­յին կա­պե­րու բաժ­նի տնօ­րէն ­Ճե­րի ­Ռայս իր կար­գին յայտ­նեց, թէ ­Յու­նաս­տան կը գտնո­ւի վճար­ման յե­տաձգ­ման գոր­ծըն­թա­ցի մէջ եւ նոր ֆի­նան­սա­ւո­րում կրնայ ստա­նալ՝ միայն իր պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րը կա­տա­րե­լէ ետք։ ­Մինչ այդ, նշե­լի է, թէ ­Յու­նաս­տան նոր ա­ռա­ջարկ ներ­կա­յա­ցու­ցած է՝ խնդրե­լով պայ­մա­նա­ժա­մի եր­կա­րաձ­գու­մը։ Պրն. ­Ռայս հաս­տա­տած է տե­ղե­կու­թիւն­նե­րը՝ դի­տել տա­լով, թէ 30 ­Յու­նի­սի վեր­ջին վայր­կեա­նին ստա­ցո­ւած է ­Յու­նաս­տա­նի իշ­խա­նու­թեանց դի­մու­մը, ո­րը պի­տի քննար­կո­ւի ­Գոր­ծա­դիր ­Խոր­հուր­դին կող­մէ, ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քին։

­Վեր­լու­ծա­բան­նե­րը նա­խա­տե­սած էին այս զար­գա­ցում­նե­րը, յատ­կա­պէս ­Կի­րա­կի՝ 5 ­Յու­լի­սին յայ­տա­րա­րո­ւած հան­րա­քո­ւէի լոյ­սին տակ, երբ երկ­րի քա­ղա­քա­ցի­նե­րը կո­չո­ւած են ի­րենց հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը կամ հա­կա­ռա­կու­թիւ­նը յայտ­նե­լու՝ վար­կա­տու­նե­րու պա­հան­ջած պայ­ման­նե­րով ճշդո­ւած պարտ­քի վճար­ման ծրագ­րին ուղ­ղու­թեամբ։

­Հել­լէն եւ մի­ջազ­գա­յին մա­մու­լը վեր­ջին շա­բաթ­նե­րու ըն­թաց­քին լու­սար­ձա­կի տակ ա­ռած են ­Յու­նաս­տա­նի վար­կա­յին ծրագ­րի բո­լոր ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը եւ ճա­կա­տագ­րա­կան զար­գա­ցում­նե­րը, որ յա­ջոր­դա­կան ցնցում­նե­րու եւ անձ­կու­թեան դէմ յան­դի­ման բե­րած են ժո­ղո­վուր­դը։ Դ­րա­մա­տու­նե­րու փա­կու­մը եւ օ­րա­կան միայն 60 եւ­րօ գու­մա­րի տրա­մադ­րու­մը ATM մե­քե­նա­նե­րու մի­ջո­ցաւ, լուրջ եւ ան­մի­ջա­կան հե­տե­ւանք­ներ յա­ռա­ջա­ցու­ցած են ժո­ղո­վուր­դին եւ շու­կա­յին վրայ։

­Մի­լիո­նա­ւոր թո­շա­կա­ռու­ներ փակ դրա­մա­տու­նե­րուն առ­ջեւ հեր­թի կանգ­նած՝ կը սպա­սեն ի­րենց ամ­սա­կան թո­շակ­նե­րը ստա­նա­լու հա­մար։ ­Յու­նաս­տա­նի տնտե­սու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը եւ երկ­րի հինգ մե­ծա­գոյն վար­կա­յին հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ­Յու­նաս­տա­նի Դ­րա­մա­տան ղե­կա­վա­րու­թեան հետ միա­սին, ե­րէկ ո­րո­շում կա­յա­ցու­ցին այն թո­շա­կա­ռու­նե­րուն հա­մար, ո­րոնք ATM մե­քե­նա­նե­րէն օգ­տո­ւե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն չու­նին, ո­րո­շե­լով 1000 դրա­մատ­նա­յին մաս­նա­ճիւ­ղե­րու բա­ցու­մը ամ­բողջ երկ­րի տա­րած­քին, ո­րոնց մի­ջո­ցաւ մար­դիկ կրնան 120 եւ­րօ գու­մար ստա­նալ, այս շաբ­թո­ւան ըն­թաց­քին։

­Յու­նիս 30ի կէ­սօ­րին Eurogroupի սե­ղա­նին վրայ յու­նա­կան նոր ա­ռա­ջարկ ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ, բաղ­կա­ցած վեց կէ­տե­րէ։ Եւ­րո­պա­ցի գոր­ծըն­կեր­նե­րու ճնշում­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն սեղ­մել ­Յու­նաս­տա­նը, մինչ եր­կի­րը կեն­սու­նակ լու­ծու­մի մը յան­գե­լու ան­մի­ջա­կան հրա­մա­յա­կա­նին առ­ջեւ կը գտնո­ւի։

 Պա­րաք Օ­պա­մա­յի յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը

­Յու­նաս­տա­նը դժո­ւար պա­հեր ան­ցու­ցած է։ ­Պէտք է ան­պայ­մա­նօ­րէն ճա­նա­պար­հը գտնել, երկ­րի զար­գա­ցու­մը ա­պա­հո­վե­լու եւ Եւ­րո­գօ­տիին մէջ կե­ցու­թիւ­նը ա­պա­հո­վե­լու հա­մար»,¬ ը­սած է Ա­մե­րի­կա­յի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ ­Պա­րաք Օ­պա­մա՝ նշե­լով, թէ Ա.Մ.Ն. պատ­րաստ է դի­մագ­րա­ւե­լու զար­գա­ցում­նե­րը։

 Ան յատ­կա­պէս մտա­հո­գիչ բնո­րո­շած է ­Յու­նա­կան հար­ցը՝ ա­ւելց­նե­լով, թէ ինք խրա­խու­սած է թէ՛ Ա­թէն­քը, թէ՛ վար­կա­տու­նե­րու խմբա­կը, որ­պէս­զի յա­ջող բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րով ա­ռաջ­նոր­դո­ւին, դի­տել տա­լով թէ ­Յու­նա­կան ճգնա­ժա­մը կրնայ էա­կան ազ­դե­ցու­թիւն ու­նե­նալ Եւ­րո­պա­յի ա­ճին եւ, հե­տե­ւա­բար, հա­մաշ­խար­հա­յին տնտե­սու­թեան վրայ։