Print
Category: Յունական լուրեր

Ապ­րիլ 15ին Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. դես­պան Գա­գիկ Ղա­լա­չեան հան­դի­պում ու­նե­ցաւ Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Զո­յի Գոնստա­տո­փու­լո­ւի հետ։

 

Կող­մե­րը քննար­կե­ցին հայ-յու­նա­կան երկ­կողմ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց այժ­մու մա­կար­դա­կը եր­կուս­տեք ար­ժա­նա­ցաւ բարձր գնա­հա­տան­քի: Անդ­րա­դարձ կա­տա­րո­ւե­ցաւ եր­կու եր­կիր­նե­րու քա­ղա­քա­կան, տնտե­սա­կան, ռազ­մա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու խո­րաց­ման հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն: Կա­րե­ւոր նկա­տե­լով խորհր­դա­րա­նա­կան դի­ւա­նա­գի­տու­թեան նշա­նա­կու­թիւ­նը երկ­կողմ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման գոր­ծով՝ զրու­ցա­կից­նե­րը մաս­նա­ւո­րա­պէս անդ­րա­դար­ձան խորհր­դա­րա­նա­կան ձե­ւա­չա­փին: Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գա­հը հաս­տա­տեց, որ պի­տի այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան՝ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100րդ տա­րե­լի­ցի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րուն Յու­նաս­տա­նը ներ­կա­յաց­նե­լու նպա­տա­կով: Հան­դիպ­ման ա­ւար­տին, Զո­յի Գոնս­տա­տո­փու­լուն վե­րա­հաս­տա­տեց ՀՀ. Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վին հետ ա­ւան­դա­կան ջերմ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը շա­րու­նա­կե­լու եւ ա­ւե­լիով զար­գաց­նե­լու իր պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը: