­­Յե­տաձ­գե­լով ­Չի­նաս­տան ծրագ­րո­ւած իր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւ­նը, ­Յու­նաս­տա­նի Բ­նա­պահ­պա­նու­թեան եւ Ու­ժա­նիւ­թի նա­խա­րար ­Փա­նաեո­թիս ­Լա­ֆա­զա­նիս, նոր կա­ռա­վա­րու­թեան նշա­նա­կու­մէն ետք, իր ա­ռա­ջին ճամ­

բոր­դու­թիւ­նը դէ­պի Ատր­պէյ­ճան կը կա­տա­րէ։

Եր­կօ­րեայ այ­ցե­լու­թիւ­նը տե­ղի կ­’ու­նե­նայ Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւած բնա­կան կա­զի «­Հա­րա­ւա­յին ­Ճա­նա­պար­հի» ծրագ­րին մէջ նե­րառ­նո­ւող եր­կիր­նե­րու խորհր­դա­տո­ւա­կան հան­դի­պու­մին ա­ռի­թով։ ­Հան­դի­պու­մը կը հիւ­րըն­կա­լէ Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ, որ ան­շուշտ ա­ռի­թը պի­տի չկորսնց­նէ տնտե­սա­կան իր խա­ղե­րուն մէջ նե­րառ­նե­լու նաեւ քա­ղա­քա­կա­նը։ 
­Յու­նաս­տա­նի նո­րըն­տիր կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը, շա­րու­նա­կե­լով երկ­րի ու­ժա­նիւ­թա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը, կեն­դա­նի կը պա­հէ TAP խո­ղո­վա­կա­շա­րի ծրա­գի­րը, որ ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին մի­ջո­ցաւ կազ պի­տի հայ­թայ­թէ դէ­պի Եւ­րո­պա։ Իսկ նո­րա­պաշ­տօն նա­խա­րա­րի ա­ռա­ջին այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Պա­քու, ճիշդ այս քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը կը շեշ­տադ­րէ, ինչ­պէս եւ յու­նա­կան կա­զի ՏԵՍՖԱ ըն­կե­րու­թեան 66 առ հա­րիւ­րի վա­ճառ­քը ատր­պէյ­ճա­նա­կան SOCAR ըն­կե­րու­թեան, որ 400 մի­լիո­նի հաս­նող ծրա­գիր է։  Եւ­րո­պա­կան ­Քո­մի­սիո­նը լուրջ վե­րա­պա­հու­թիւն­ներ յայտ­նած է այս ծրագ­րի գծով, ո­րու հա­մար ալ պրն. ­Լա­ֆա­զա­նիս յայտ­նած է թէ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը կը սպա­սէ ­Քո­մի­սիո­նի վերջ­նա­կան ո­րոշ­ման, իր հե­տա­գայ քայ­լե­րը ծրագ­րե­լու հա­մար։

Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան այս­քան սրած մթնո­լոր­տին մէջ, յա­տուկ ի­մաստ կը ստա­նայ բնա­կան կա­զի վե­րա­բե­րեալ ծրա­գիր­նե­րու ի­րա­գոր­ծու­մը։ ­Մա­նա­ւանդ ­Ռու­սաս­տա­նի խստա­ցո­ւած քա­ղա­քա­կա­նու­թեամբ, որ Եւ­րո­պա­յի մէջ սպա­ռող ու­ժա­նիւ­թի ա­ւե­լի քան մէկ եր­րոր­դի մա­տա­կա­րարն է։ Այս վի­ճա­կի հե­տե­ւան­քով՝ ­Ռու­սաս­տան կրնայ կա­զի գի­նե­րը այն­պէս թե­լադ­րել, որ­քան ա­ւե­լի է երկ­րի մը կա­խո­ւա­ծու­թիւ­նը իր­մէ։ Օ­րի­նա­կի հա­մար ­Յու­նաս­տան եւ ­Չե­խիա ի­րենց եր­կիր­նե­րուն մէջ բնա­կան կա­զի 70 առ հա­րիւ­րը ­Ռու­սաս­տա­նէն կը ստա­նան։ ­Պալ­թեան եր­կիր­նե­րը, ինչ­պէս Էս­թո­նիա, ­Լաթ­վիա եւ ­Լի­թո­ւա­նիա, ­Պուլ­կա­րիա, ­Ֆին­լան­տա եւ Ս­լո­վա­քիա ամ­բող­ջու­թեամբ կա­խո­ւած են ­Ռու­սաս­տա­նի, ի­րենց եր­կիր­նե­րու բնա­կան կա­զի ամ­բող­ջա­կան մա­տա­կա­րար­ման հա­մար։ Աւստ­րիա, ­Գեր­մա­նիա եւ ­Լե­հաս­տան, ո­րոնք շուրջ 50 առ հա­րիւր ու­ժա­նիւթ կը ստա­նան ­Ռու­սաս­տա­նէն, հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը ու­նին ու­րիշ մա­տա­կա­րար­նե­րու ալ դի­մե­լու, ե­թէ ­Ռու­սաս­տան եւ յատ­կա­պէս Gazpromը չա­փա­զանց սուղ գի­ներ ճշդէ կա­զի հա­մար։ Այս այ­լընտ­րան­քա­յին ծրա­գիր­նե­րը զօ­րաց­նե­լու եւ ­Ռու­սաս­տա­նէն կա­խո­ւա­ծու­թիւ­նը «սահ­մա­նա­փա­կե­լու» նպա­տա­կին ուղ­ղո­ւած քայ­լերն են որ դար­ձեալ մէջ­տեղ կու­գան։

Լաւ­րով - ­Քո­ծիաս կը քննար­կեն Թուր­քիա­յէն անց­նող կա­զա­տա­րի հար­ցը

Մեր ըն­թեր­ցող­նե­րը կը յի­շեն թէ ան­ցեալ ­Դեկ­տեմ­բե­րին, ­Ռու­սաս­տա­նի նա­խա­գահ Վ­լա­տի­միր ­Փու­թին Ան­գա­րա­յի մէջ յայ­տա­րա­րու­թեամբ մը հան­դէս ե­կած էր, յայտ­նե­լով թէ ­Ռու­սաս­տան կը կա­սեց­նէ South Stream կա­զա­տա­րի կա­ռու­ցու­մը, որ ­Ռու­սաս­տա­նի հա­րա­ւէն ճամ­բայ պի­տի ել­լէր ու անց­նե­լով ­Սեւ ­Ծո­վէն ­Պուլ­կա­րիա պի­տի հաս­նէր, ան­կէ ալ ­Կեդ­րո­նա­կան եւ Ա­րեւմ­տեան Եւ­րո­պա։ Ան այս քայ­լը վե­րագ­րած էր ընդ­հան­րա­պէս Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան վա­րած քա­ղա­քա­կա­նու­թեան, շեշ­տե­լով թէ պայ­ման­նե­րը նպաս­տա­ւոր չեն նման ծրագ­րի մը ի­րա­գործ­ման հա­մար. գէթ՝ ա­ռայժմ։ ­Նոյն ժա­մա­նակ, Ան­գա­րա­յի հետ միա­սին կը յայ­տա­րա­րո­ւէր նոր կա­զա­տա­րի մը ծրագ­րի ի­րա­գործ­ման մա­սին, որ դար­ձեալ ­Սեւ ­Ծո­վէն անց­նե­լով՝ ­Թուր­քիոյ մի­ջո­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի սահ­ման պի­տի հաս­նի։ 
­Ճիշդ այս օ­րա­կար­գով էր, ­Մոս­կո­ւա­յի մէջ օր մը ա­ռաջ կա­յա­ցած՝ ­Ռու­սաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Սեր­կէյ ­Լաւ­րո­վի եւ յոյն իր պաշ­տօ­նա­կից ­Նի­քոս ­Քո­ծիա­սի հան­դի­պու­մը։ Եր­կու քա­ղա­քա­գէտ­նե­րը, ի­րենց հան­դիպ­ման ա­ւար­տին, յայտ­նե­ցին թէ «հնա­րա­ւո­րու­թիւն­ներ կը տես­նեն» այս ծրագ­րի ի­րա­գործ­ման մէջ։
­Կա­զա­մու­ղը որ ան­պաշ­տօն ձե­ւով ար­դէն կը կրէ Turkish Stream ա­նու­նը՝ South Streamի փո­խա­րէն, պէտք է ա­ւար­տած ըլ­լայ մին­չեւ 2020 թո­ւա­կան, երբ ­Կազփ­րոմ պի­տի դադ­րեց­նէ Ուք­րա­նիա­յէն անցնղ կա­զի ու­ղի­նե­րը։