­altՀա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ ի­րենց գիր­քե­րը հան­րու­թեան դա­տին յանձ­նե­ցին ցե­ղաս­պա­նա­գէտ, ­Քա­լի­ֆոր­նիոյ ­Լոս Ան­ճե­լը­սի հա­մալ­սա­րա­նի նախ­կին դա­սա­խօս ­Ռու­բի­նա ­Փի­րու­մեան եւ ­Վի­տա­լի Եան­կօ։

­altԿի­րա­կի՝ 3 ­Յու­լիս 2016ին, Այն­ճա­րի վե­րա­նո­րո­գեալ Ս. ­Պօ­ղոս ե­կե­ղեց­ւոյ օ­ծու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Լի­բա­նա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Շա­հէ Եպս. ­Փա­նո­սեա­նի նա­խա­գա­հու­թեամբ ու ձե­ռամբ եւ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Ս. ­Պօ­ղոս ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­կան խոր­հուր­դին:

Ուրբաթ, 1 Յուլիսի երեկոյեան նիստին, Ֆրանսայի Ազգային ժողովը միաձայնութեամբ քուէարկեց Ֆրանսայի կառավարութեան կողմէ առաջարկուած եւ բանաձեւուած Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող օրէնքի նախագիծին: Ըստ սահմանադրութեան` այս

alt2 ­Յու­լի­սի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 3:15ին, զի­նեալ ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րում­ներ հրթի­ռա­կո­ծե­ցին ­Նոր ­Գիւ­ղի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ դի­մա­ցը գտնո­ւող «­Կի­լի­կիա» շէն­քը։

­altՓա­րի­զէն ­Հիլ­տա ­Չո­պո­յեան կը տե­ղե­կաց­նէ, որ ո՛չ եւս է Ար­մէն ­Սա­մո­ւէ­լեան, ֆրան­սա­հայ կեան­քի ան­ցեա­լի ե­ռուն տա­րի­նե­րու վեր­ջին վկա­նե­րէն: