altԱպ­րի­լին, Ար­ցա­խեան չորսօ­րեայ պա­տե­րազ­մի օ­րե­րուն, ­­Գա­նա­տա­յի ­­Հայ Օգ­նու­թեան ­­Միու­թեան (Հ.Օ.Մ.) կա­ռոյ­ցը ան­մի­ջա­պէս զօ­րա­շար­ժի են­թա­կեց իր շար­քե­րը եւ ­­Գա­նա­տա­յի տա­րած­քին նա­խա­ձեռ­նեց նուիրա­հա­ւաք­ներ։

­altՀա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան 5 ­Յու­լի­սին ցա­ւակ­ցա­կան հե­ռա­գիր յղած է ­Նո­պէ­լեան մրցա­նա­կա­կիր, «Աւ­րո­րա» մի­ջազ­գա­յին մար­դա­սի­րա­կան մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան ընտ­րող յանձ­նա­խում­բի հա­մա­նա­խա­գահ, մար­դա­սէր Է­լի ­Վի­զե­լի մա­հո­ւան ա­ռի­թով: «­

­Հինգ­շաբ­թի՝ 23 ­Յու­նիս 2016ին, ­Սու­րիոյ խորհըր­դա­րա­նի նիս­տի ըն­թաց­քին, ե­րես­փո­խան ­Նի­տալ Հ­մե­տի ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կած է:Ան լու­սար­ձա­կի տակ ա­ռած է ա­ւե­լի քան 101 տա­րի ա­ռաջ ­Թուր­քիոյ կող­մէ կա­տա­րո­ւած ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, ա­սո­րի­նե­րուն ­Սէյ­ֆոն եւ այլ քրիս­տո­նեա­նե­րու դէմ կա­տա­րո­ւած ջար­դե­րը: Հ­մե­տի յի­շեց­

­altՀինգ­շաբ­թի օր, Ա.Մ.Ն. ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Ճան ­Քե­րի հրա­պա­րա­կեց աշ­խար­հի տա­րած­քին «մարդ­կա­յին թրա­ֆի­քինկ»ի մա­սին 2016ի զե­կոյ­ցը, ուր կը տե­ղե­կագ­րո­ւի, թէ 2015ին երկ­րա­գուն­դի 188 եր­կիր­ներ ինչ­պէ՛ս պայ­քա­րած են այս լուրջ յան­ցա­գոր­ծու­թեան դէմ:

­altՉի­նաս­տա­նի հայ հա­մայն­քը Ար­ցա­խին օ­ժան­դա­կե­լու հա­մար կազ­մա­կեր­պած է դրա­մա­հա­ւաք, ո­րուն ար­դիւն­քով հա­ւա­քո­ւած գու­մա­րը փո­խանցուած է Ար­ցա­խի կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ հաս­տա­տո­ւած հա­շո­ւե­հա­մա­րին: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ Artsakhpress.am։