­altԿե­սա­րիոյ (թրք. ­Քայ­սե­րի) մէջ սկսած են ­Սուրբ Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ վե­րա­կանգն­ման աշ­խա­տանք­նե­րը: Ե­կե­ղե­ցին գրե­թէ 40 տա­րի օգ­տա­գոր­ծո­ւած է իբ­րեւ մար­զա­դահ­լիճ, իսկ այ­սու­հե­տեւ իր դռնե­րը իբ­րեւ գրա­դա­րան պի­տի բա­նայ, կը հա­ղոր­դէ Yerkir.am:

­altԳեր­մա­նա­կան «Der Spiegel» պար­բե­րա­կա­նը ­Թուր­քիոյ նո­ւի­րո­ւած յա­տուկ թիւ մը հրա­տա­րա­կած է: Թրքա­կան «memurlar.net» լրա­տո­ւա­կայ­քի հա­մա­ձայն` յայտ­նի թեր­թին նոր թի­ւին բո­վան­դա­կու­թիւ­նը «հա­կաթրքա­կան» բնոյթ ու­նի:

­altՄի­ջին Ա­րե­ւել­քի Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ­Խոր­հուր­դի (Մ.Ա.Ե.Խ.) 11րդ ­հա­մա­ժո­ղո­վի նիս­տե­րուն յա­տուկ անդ­րա­դարձ ե­ղաւ հայ ժո­ղո­վուր­դին ու Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան սահ­ման­նե­րէն ներս ապ­րող այլ քրիս­տո­նեայ հա­մայնք­նե­րու դէմ գոր­ծադրուած ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­

­altՅոր­դա­նա­նի մայ­րա­քա­ղաք Ամ­մա­նի մէջ գու­մա­րո­ւած ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ­Խոր­հուր­դի (Մ.Ա.Ե.Խ.) հա­մա­ժո­ղո­վը` բարձ­րօ­րէն գնա­հա­տե­լով Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի ներդ­րու­մը միջ-ե­կե­ղե­ցա­կան շար­ժու­մին մէջ ընդ­հան­րա­պէս եւ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ­Խոր­հուր­դին մէջ

alt«Եր­կիր» կը հա­ղոր­դէ, որ ­Հա­յաս­տա­նի պատ­մա­կան քա­ղաք­նե­րէն ­Վա­նի ­Բեր­դը ընդգրկուած է ԵՈՒՆԵՍՔՕի հա­մաշ­խար­հա­յին մշա­կոյ­թի ժա­ռան­գու­թեան ցու­ցա­կին մէջ` իբ­րեւ ­Թուր­քիոյ մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թիւն: «­Վա­նօպ­ժեք­թիֆ» կը տե­ղե­կաց­նէ, որ բա­ցի ­Վա­նի ­Բեր­դէն,