Հայաստանի սփիւռքի նախարարութիւնը անակնկալ մատուցեց սփիւռքահայ երկու սահմանամերձ համայնքներուն‘ իրանահայերուն եւ պոլսահայերուն,  Հայաստանի անկախութեան վերականգնման 20-ամեակին սեմին երկրին մէջ նախաձեռնելով Հայաստանի մէջ Իրանի հայ համայնքի օրեր, ինչպէս նաեւ Պոլսահայ համայնքի օրեր (սեպտեմբերին):

Հայաստանի մէջ Իրանի հայ համայնքի օրերու ծիրին մէջ նախանցեալ օր երեկոյեան Կոմիտասի անուան սենեկային տան սրահին մէջ մեծ հանդիսաւորութեամբ նշուեցաւ «Ալիք» օրաթերթի 80-ամեակը, որուն առիթով շնորհաւորելու եկած էին Հայաստանի պետական այրեր, քաղաքական գործիչներ, Հայաստանի սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան, ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեան, Հայաստանի Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւորներ Վահան Յովհաննիսեան, Արա Նռանեան եւ Լիլիթ Գալստեան, Իրանի մէջ Հայաստանի նախկին դեսպաններ Գեղամ Ղարիբջանեան եւ Կարէն Նազարեան, Հայաստանի մէջ Իրանի դեսպանատան մշակութային կցորդ Շաքիպան, ինչպէս նաեւ արուեստագէտ-մտաւորականներ եւ երեւանաբնակ իրանահայեր, որոնք տասնամեակներ ներշնչուած են եւ իրենց սերունդները դաստիարակած են «Ալիք»ով:

Ձեռնարկը բացուած յայտարարուեցաւ եւ անմիջապէս ընթերցուեցաւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի ուղերձը‘ «Ալիք»ի 80-ամեակին առիթով:

Շնորհաւորելով «Ալիք» օրաթերթի 80-ամեայ յոբելեանը, Հայաստանի սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան իր խօսքին ընթացքին անգամ մը եւս անդրադարձաւ սփիւռքահայ մամլոյ կարեւոր գոյութեան‘ սփիւռքի մէջ իբրեւ ազգապահպանման կարեւոր լծակ, նշելով միաժամանակ, որ պատահական չէ 80-ամեայ մամլոյ յոբելեանի նշումը եւ մեծարումը‘ Հայաստանի անկախութեան վերականգնման 20-ամեակի սեմին:
Հ. Յակոբեան իր ելոյթի աւարտին «Ալիք» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիրը պարգեւատրեց Հայաստանի սփիւռքի նախարարութեան Ուիլիըմ Սարոյեանի անուան շքանշանով‘ սփիւռքի մէջ հայ մշակոյթի տարածման նպաստող գործունէութեան, Հայաստան-սփիւռք գործակցութեան ու կապերու ամրապնդման գործին մէջ ունեցած նշանակալի աւանդին եւ «Ալիք» օրաթերթին 80-ամեայ յոբելեանին առիթով:

Ողջոյնի եւ շնորհաւորական խօսքերով հանդէս եկան Իրանի մէջ Հայաստանի նախկին դեսպան Գեղամ Ղարիբջանեան, Հայաստանի գրողներու միութեան նախագահ Լեւոն Անանեան, Հայաստանի Ազգային գրադարանի տնօրէն Տիգրան Զարգարեան: Վերջինս նոյնպէս իր ելոյթին աւարտին յայտարարեց, որ հայ գրական եւ մշակութային-հասարակական կեանքին մէջ ունեցած իր մեծ աւանդին, սփիւռքի եւ իրանահայ համայնքին պահպանման, հայեցի դաստիարակութեան գործին անմնացորդ ծառայելու եւ «Ալիք» օրաթերթի հիմնադրման 80-ամեակին առիթով թերթին կը շնորհուի հայ առաջին տպագրիչ Յակոբ Մեղապարտի անուան յուշամետալը:

Շնորհաւորանքի եւ գնահատանքի խօսքեր արտասանեցին նաեւ Երեւանի պետական համալսարանի լրագրութեան բաժանմունքի վարիչ Նաղաշ Մարտիրոսեան, Երեւանի պետական համալսարանի պատմութեան բաժանմունքի վարիչ, պատմական գիտութիւններու դոկտ. փրոֆ. Էդիկ Մինասեան, Հայաստանի լրագրողներու միութեան փոխնախագահ, մտաւորական Գրիգոր Ջանիկեան, «Ալիք» օրաթերթի արտօնատէր Ալպերթ Աճեմեան, նախկին խմբագիրներ Նորայր Էլսայեան, Էդուարդ Երիցեան, Սեդա Գրիգորեան եւ այս բոլոր ելոյթներուն իբրեւ ամփոփիչ խօսք ելոյթ ունեցաւ թերթի գլխաւոր խմբագիր Դերենիկ Մելիքեան:

г۳ëï³ÝÇ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ³Ý³ÏÝÏ³É Ù³ïáõó»ó ë÷Çõéù³Ñ³Û »ñÏáõ ë³ÑٳݳٻñÓ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÝ‘ Çñ³Ý³Ñ³Û»ñáõÝ »õ åáÉë³Ñ³Û»ñáõÝ«  г۳ëï³ÝÇ ³ÝϳËáõû³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý 20-³Ù»³ÏÇÝ ë»ÙÇÝ »ñÏñÇÝ Ù¿ç ݳ˳ӻéÝ»Éáí г۳ëï³ÝÇ Ù¿ç Æñ³ÝÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ ûñ»ñ« ÇÝãå¿ë ݳ»õ äáÉë³Ñ³Û ѳٳÛÝùÇ ûñ»ñ (ë»åï»Ùµ»ñÇÝ):
г۳ëï³ÝÇ Ù¿ç Æñ³ÝÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ ûñ»ñáõ ÍÇñÇÝ Ù¿ç ݳ˳Ýó»³É ûñ »ñ»ÏáÛ»³Ý ÎáÙÇï³ëÇ ³Ýáõ³Ý ë»Ý»Ï³ÛÇÝ ï³Ý ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç Ù»Í Ñ³Ý¹Çë³õáñáõû³Ùµ Ýßáõ»ó³õ §²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÇ 80-³Ù»³ÏÁ« áñáõÝ ³éÇÃáí ßÝáñѳõáñ»Éáõ »Ï³Í ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ³Ûñ»ñ« ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñ« г۳ëï³ÝÇ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³Ý« ÐÚ¸ ´ÇõñáÛÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇã Ðñ³Ý¹ سñ·³ñ»³Ý« г۳ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÐÚ¸ ËÙµ³Ïóáõû³Ý å³ï·³Ù³õáñÝ»ñ ì³Ñ³Ý ÚáíѳÝÝÇ뻳ݫ ²ñ³ Üé³Ý»³Ý »õ ÈÇÉÇà ¶³Éëﻳݫ Æñ³ÝÇ Ù¿ç г۳ëï³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ ¹»ëå³ÝÝ»ñ ¶»Õ³Ù Ô³ñǵç³Ý»³Ý »õ γñ¿Ý ܳ½³ñ»³Ý« г۳ëï³ÝÇ Ù¿ç Æñ³ÝÇ ¹»ëå³Ý³ï³Ý Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ïóáñ¹ Þ³ùÇå³Ý« ÇÝãå¿ë ݳ»õ ³ñáõ»ëï³·¿ï-Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ »õ »ñ»õ³Ý³µÝ³Ï Çñ³Ý³Ñ³Û»ñ« áñáÝù ï³ëݳٻ³ÏÝ»ñ Ý»ñßÝãáõ³Í »Ý »õ Çñ»Ýó ë»ñáõݹݻñÁ ¹³ëïdzñ³Ï³Í »Ý §²ÉÇù¦áí:
Ò»éݳñÏÁ µ³óáõ³Í Û³Ûï³ñ³ñáõ»ó³õ »õ ³ÝÙÇç³å¿ë ÁÝûñóáõ»ó³õ г۳ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ áõÕ»ñÓÁ‘ §²ÉÇù¦Ç 80-³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí:
ÞÝáñѳõáñ»Éáí §²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÇ 80-³Ù»³Û Ûᵻɻ³ÝÁ« г۳ëï³ÝÇ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³Ý Çñ ËûëùÇÝ ÁÝóóùÇÝ ³Ý·³Ù ÙÁ »õë ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ ë÷Çõéù³Ñ³Û Ù³ÙÉáÛ Ï³ñ»õáñ ·áÛáõû³Ý‘ ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç ǵñ»õ ³½·³å³Ñå³ÝÙ³Ý Ï³ñ»õáñ Éͳϫ Ýß»Éáí Ùdzųٳݳϫ áñ å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿ 80-³Ù»³Û Ù³ÙÉáÛ Ûᵻɻ³ÝÇ ÝßáõÙÁ »õ ٻͳñáõÙÁ‘ г۳ëï³ÝÇ ³ÝϳËáõû³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý 20-³Ù»³ÏÇ ë»ÙÇÝ:
Щ Ú³Ïáµ»³Ý Çñ »ÉáÛÃÇ ³õ³ñïÇÝ §²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ·É˳õáñ ËÙµ³·ÇñÁ å³ñ·»õ³ïñ»ó г۳ëï³ÝÇ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõû³Ý àõÇÉÇÁÙ ê³ñáÛ»³ÝÇ ³Ýáõ³Ý ßù³Ýß³Ýáí‘ ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý Ýå³ëïáÕ ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý« г۳ëï³Ý-ë÷Çõéù ·áñͳÏóáõû³Ý áõ ϳå»ñáõ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç áõÝ»ó³Í Ý߳ݳϳÉÇ ³õ³Ý¹ÇÝ »õ §²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÇÝ 80-³Ù»³Û Ûᵻɻ³ÝÇÝ ³éÇÃáí:
àÕçáÛÝÇ »õ ßÝáñѳõáñ³Ï³Ý Ëûëù»ñáí ѳݹ¿ë »Ï³Ý Æñ³ÝÇ Ù¿ç г۳ëï³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ ¹»ëå³Ý ¶»Õ³Ù Ô³ñǵç³Ý»³Ý« г۳ëï³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñáõ ÙÇáõû³Ý ݳ˳·³Ñ È»õáÝ ²Ý³Ý»³Ý« г۳ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ ïÝûñ¿Ý îÇ·ñ³Ý ¼³ñ·³ñ»³Ý: ì»ñçÇÝë ÝáÛÝå¿ë Çñ »ÉáÛÃÇÝ ³õ³ñïÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ Ñ³Û ·ñ³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõóÛÇÝ-ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç áõÝ»ó³Í Çñ Ù»Í ³õ³Ý¹ÇÝ« ë÷ÇõéùÇ »õ Çñ³Ý³Ñ³Û ѳٳÛÝùÇÝ å³Ñå³Ýٳݫ ѳۻóÇ ¹³ëïdzñ³Ïáõû³Ý ·áñÍÇÝ ³ÝÙݳóáñ¹ ͳé³Û»Éáõ »õ §²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ÑÇÙݳ¹ñÙ³Ý 80-³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí ûñÃÇÝ ÏÁ ßÝáñÑáõÇ Ñ³Û ³é³çÇÝ ïå³·ñÇã Ú³Ïᵠػճå³ñïÇ ³Ýáõ³Ý Ûáõß³Ù»ï³ÉÁ:
ÞÝáñѳõáñ³ÝùÇ »õ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ Ëûëù»ñ ³ñï³ë³Ý»óÇÝ Ý³»õ ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Éñ³·ñáõû³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÇ í³ñÇã Ü³Õ³ß Ø³ñïÇñá뻳ݫ ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ å³ïÙáõû³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÇ í³ñÇã« å³ïÙ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹áÏï© ÷ñáý© ¾¹ÇÏ ØÇݳ뻳ݫ г۳ëï³ÝÇ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ ÙÇáõû³Ý ÷áËݳ˳·³Ñ« Ùï³õáñ³Ï³Ý ¶ñÇ·áñ æ³ÝÇÏ»³Ý« §²ÉÇù¦ ûñ³Ã»ñÃÇ ³ñïûݳï¿ñ ²Éå»ñà ²×»Ù»³Ý« ݳËÏÇÝ ËÙµ³·ÇñÝ»ñ Üáñ³Ûñ ¾Éë³Û»³Ý« ¾¹áõ³ñ¹ ºñÇó»³Ý« 껹³ ¶ñÇ·áñ»³Ý »õ ³Ûë µáÉáñ »ÉáÛÃÝ»ñáõÝ Çµñ»õ ³Ù÷á÷Çã Ëûëù »ÉáÛà áõÝ»ó³õ ûñÃÇ ·É˳õáñ ËÙµ³·Çñ ¸»ñ»ÝÇÏ Ø»ÉÇù»³Ý: