­altՇա­բաթ՝ 19 ­Նո­յեմ­բեր 2016ին, կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 1:00ին, Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ­Մայր տա­ճա­րին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ դաշ­նակ­ցա­կան նո­ւի­րեալ գոր­ծիչ եւ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի եր­կա­րա­մեայ գոր­ծա­վար, ­Մեծն ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Ազ­գա­յին ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­

չու­թեան ան­դամ Ա­րա ­Տէ­միր­ճեա­նի ազ­գա­յին թա­ղու­մը:

­Նախ­քան ­Մայր տա­ճար հաս­նի­լը, յու­ղար­կա­ւո­րու­թեան թա­փօ­րը ուղ­ղո­ւե­ցաւ «­Շաղ­զո­յեան» կեդ­րոն, ուր Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի եւ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի ան­դամ­նե­րը եւ կեդ­րո­նին մէջ գոր­ծող կա­ռոյց­նե­րու անձ­նա­կազմ­նե­րը ի­րենց յար­գան­քի տուր­քը մա­տու­ցե­ցին բազ­մա­վաս­տակ ըն­կե­րոջ:

Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ­Մայր տա­ճա­րին մէջ ազ­գա­յին յու­ղար­կա­ւո­րու­թեան ներ­կայ գտնո­ւե­ցաւ Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը եւ ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց ­Լի­բա­նա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Շա­հէ Եպս. ­Փա­նո­սեան: Սր­բա­զա­նը անդ­րա­դար­ձաւ Ա­րա ­Տէ­միր­ճեա­նի ազ­գա­յին, հան­րա­յին գոր­ծու­նէու­թեան, ինչ­պէս նաեւ մարդ­կա­յին ազ­նիւ ա­ռա­քի­նու­թիւն­նե­րուն` ներ­կա­յաց­նե­լով նաեւ իր կեան­քի զա­նա­զան հանգ­րո­ւան­նե­րուն հան­գու­ցեա­լին ծա­ւա­լած հան­րա­յին-հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծու­նէու­թիւ­նը:

Ա­պա՝ կար­դաց այս ա­ռի­թով ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տին խօս­քը: ­Վե­հա­փա­ռը իր խօս­քին մէջ վկա­յեց, որ Ա­րա ­Տէ­միր­ճեան իր կեան­քի ամ­բողջ ըն­թաց­քին շա­րու­նա­կեց մնալ լուռ ու լու­սար­ձակ­նե­րէ հե­ռու գոր­ծող ան­հատ մը: Ան անդ­րա­դար­ձաւ հան­գու­ցեա­լին ու­նե­ցած կա­րե­ւոր դե­րա­կա­տա­րու­թեան իր պատ­կա­նած կու­սակ­ցու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան ու ա­ռա­քե­լու­թեան տար­բեր մար­զե­րուն մէջ:

Ա­պա նշեց ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան հետ Ա­րա ­Տէ­միր­ճեա­նի առնչակ­ցու­թիւ­նը եւ 2008էն ի վեր ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Ազ­գա­յին ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ան­դա­մակ­ցու­թեամբ ա­նոր ու­նե­ցած դե­րա­կա­տա­րու­թիւ­նը ժո­ղո­վա­կան աշ­խա­տանք­նե­րուն եւ ընդ­հան­րա­պէս կա­թո­ղի­կո­սու­թեան զա­նա­զան ծրա­գիր­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման հո­լո­վոյ­թին մէջ: Ա­պա՝ ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը հան­գու­ցեա­լը յետ մա­հու պար­գե­ւատ­րեց ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան «Աս­պետ»ի շքան­շա­նով:

­Պուրճ ­Հա­մու­տի Ազ­գա­յին ­Գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ նո­ւի­րեալ ըն­կե­րոջ թաղ­ման կար­գը: Ա­րա­րո­ղու­թե­նէն ետք Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան ըն­տա­նի­քին կող­մէ դամ­բա­նա­կան խօսք ար­տա­սա­նեց Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ ­Բե­նիա­մին Պ­չաք­ճեան: Ա­րա ­Տէ­միր­ճեա­նի մար­մի­նը ամ­փո­փո­ւե­ցաւ ­Պուրճ ­Հա­մու­տի Ազ­գա­յին գե­րեզ­մա­նա­տան Հ.Յ.Դ. պան­թէո­նին մէջ: