­altՊոլ­սոյ մէջ գոր­ծող հայ­կա­կան «Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չու­թեան կող­մէ հրա­տա­րա­կո­ւած է ա­մե­րի­կա­հայ գրող Ո­ւի­լիըմ ­Սա­րո­յեա­նի պատ­մո­ւածք­նե­րու հի­ման վրայ կազ­մո­ւած «­Թու­թա՞կ ես, ծօ՛» գիրք, որ ար­դէն տեղ գտած է «Ա­րաս»ի պաշ­տօ­նա­կան կայ­քին վրայ: Ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նով հրա­տա­րա­կո­ւած ժո­ղո­վա­

ծո­ւին սրբագ­րու­թիւ­նը եւ խմբագ­րու­թիւ­նը կա­տա­րած են Հ­րակ ­Փա­փա­զեան ու ­Սե­ւակ ­Տէ­յիր­մեն­ճեան:

«­Թու­թա՞կ ես, ծօ՛» հա­տո­րը կազ­մո­ւած է ­Յով­հան­նէս ­Շէօհ­մէ­լեա­նի թարգ­մա­նու­թեամբ, Ա­րամ ­Սե­փեթ­ճեա­նի խմբագ­րու­թեամբ՝ 1994ին՝ ­Պէյ­րու­թի «­Սի­փան» հրա­տա­րակ­չա­տան կող­մէ տպագ­րո­ւած «­Պատ­մո­ւածք­ներ»ու երկ­րորդ հա­տո­րին հի­ման վրայ։ ­Վերս­տու­գած է Հ­րակ ­Փա­փա­զեան եւ խմբագ­րած՝ ­Սե­ւան ­Տէ­յիր­մեն­ճեան: ­Գիր­քը հաս­ցէագ­րո­ւած է ո՛չ միայն տա­րեց­նե­րուն, այլ նաեւ պա­տա­նի­նե­րուն եւ մա­նուկ­նե­րուն։