altՖ­րան­սիս ­Պա­պը, ­Վա­տի­կա­նի մէջ, ­Հոկ­տեմ­բեր 26ին տե­ղի ու­նե­ցած իր ա­մէն­շա­բա­թեայ ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին, դի­մե­լով ­Սուրբ ­Պետ­րոս հրա­պա­րա­կին վրայ հա­ւա­քո­ւած հա­զա­րա­ւոր մար­դոց՝ կոչ ը­րած է հա­մե­րաշ­խու­թիւն դրսե­ւո­րե­լու գաղ­թա­կան­նե­րուն եւ տե­ղա­հա­նեալ­նե­րուն

նկատ­մամբ: Ան պե­տու­թիւն­նե­րուն յոր­դո­րած է չփա­կել դռնե­րը ա­նոնց առ­ջեւ:

Ըստ «­ՓանԱր­մի­նիըն»ի՝ շե­ղե­լով գրա­ւոր քա­րո­զէն, Հ­ռո­մի կա­թո­լիկ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Քա­հա­նա­յա­պե­տը պատ­մած է կնոջ մը մա­սին, ո­րուն դի­մած էր գաղ­թա­կա­նը՝ զինք ­Վա­տի­կան հասց­նե­լու խնդրան­քով: ­Տես­նե­լով, որ այդ գաղ­թա­կա­նը կօ­շիկ­ներ չու­նի, կի­նը ա­ռա­ջար­կած է ա­նոր ­Սուրբ ­Պետ­րոս հրա­պա­րակ բե­րել թաք­սիով:

­Ճա­նա­պար­հին, գաղ­թա­կա­նը պատ­մած է իր պատ­մու­թիւ­նը. երբ տեղ հա­սած են, վա­րոր­դը հրա­ժա­րած է դրամ առ­նե­լէ:
­Գաղ­թա­կա­նին ­Սուրբ ­Պետ­րոս հրա­պա­րակ հաս­ցու­ցած կնոջ մա­սին՝ Ս. ­Պա­պը ը­սած է.- «Այս կի­նը հասկ­ցած է տե­ղա­հա­նեա­լին ցա­ւը, քա­նի որ հայ­կա­կան ա­րիւն ու­նի եւ գի­տէ, թէ ի՜նչ տա­ռա­պանք­ներ կրած է իր ժո­ղո­վուր­դը:

«Եր­բեմն մենք նախ կը մեր­ժենք ոե­ւէ մէ­կուն ո­րե­ւէ բան ը­նել, ո­րով­հե­տեւ մե­զի հա­մար ա­տի­կա ան­յար­մար է»,- ­Պա­պին խօս­քը կը մէջ­բե­րէ «Ա­զա­տու­թիւն» ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նը:
Ֆ­րան­սիս ­Պա­պը յոր­դո­րած է մտա­ծել այս պատ­մու­թեան մա­սին եւ թէ ի՞նչ կա­րե­լի է ը­նել գաղ­թա­կան­նե­րուն հա­մար: