Հինգ­շաբ­թի՝ 27 Հոկ­տեմ­բեր 2016ի ա­ռա­ւօ­տեան, Կիպ­րո­սի մայ­րա­քա­ղաք Նի­կո­սիոյ մէջ, իր աշ­խա­տանք­նե­րուն սկսաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի միջ-դի­ւա­նա­կան 9րդ խորհր­դա­ժո­ղո­վը` կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան եւ հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ Կիպ­րո­սի Հ.Մ.Ը.Մ.- Հ.Ե.Մ.ի վար­չու­թեան,- կը հա­ղոր­դէ «Ազ­դակ»:

Խորհր­դա­ժո­ղո­վին ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը կը բե­րեն միու­թեան հա­մա­հայ­կա­կան կա­ռոյ­ցի 7 Շր­ջա­նա­յին եւ 12 Մե­կու­սի վար­չու­թիւն­նե­րու 40 ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան կազ­մը եւ «­Մար­զիկ» պաշ­տօ­նա­թեր­թի խմբա­գի­րը: Մաս­նա­կից­նե­րու շար­քին են միու­թեան նո­րաս­տեղծ շրջան­նե­րէն Թիֆ­լի­սի, Մոս­կո­ւա­յի, Միւ­նի­խի եւ Առն­հե­մի (­Հո­լան­տա) ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը:

Խորհր­դա­ժո­ղո­վին բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ «­Յա­ռաջ Նա­հա­տակ» քայ­լեր­գին խմբեր­գու­մով, ա­պա՝ մէկ վայր­կեան յոտն­կայս լռու­թեամբ մաս­նա­կից­նե­րը յար­գե­ցին յի­շա­տա­կը Սու­րիոյ պա­տե­րազ­մին զո­հուած 24 Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան­նե­րուն եւ Ար­ցա­խի ռազ­մա­ճա­կատ­նե­րուն վրայ նա­հա­տա­կո­ւած հայ զի­նո­ւոր­նե­րուն: Բաց­ման խօս­քով հան­դէս ե­կաւ եւ հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան նման խորհր­դա­ժո­ղով­նե­րու կա­րե­ւո­րու­թեան եւ դե­րա­կա­տա­րու­թեան մա­սին խօ­սե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ Գառ­նիկ Մկր­տի­չեան:

Ան նշեց, որ նման խորհր­դա­ժո­ղով­նե­րը ա­ռիթ­ներ են միու­թե­նա­կան մեր նե­րու­ժը գնա­հա­տե­լու, անց­նող ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի գոր­ծու­նէու­թիւ­նը ար­ժե­ւո­րե­լու եւ ա­ւե­լի փայ­լուն ա­պա­գայ մը ծրագ­րե­լու հա­մար: Ան ը­սաւ, որ մեր ժո­ղո­վուր­դի եւ հայ­րե­նի­քի պատ­մու­թեան նշա­նա­կա­լից այս օ­րե­րուն, Հ.Մ.Ը.Մ. կը մնայ «­Մի՛շտ պատ­րաստ» սկզբուն­քով գոր­ծող այն կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը, որ իր բո­վան­դակ կա­րո­ղա­կա­նու­թիւ­նը ի սպաս կը դնէ մեր ժո­ղո­վուր­դի կա­րիք­նե­րու բա­ւա­րար­ման եւ Հա­յաս­տա­նի հզօ­րաց­ման ու բար­գա­ւաճ­ման: