­altՀինգ­շաբ­թի՝ ­Հոկ­տեմ­բեր 27ին, ­Հո­լի­վու­տի «­Փեն­թէյ­ճըս» թա­տե­րաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­րա­րո­ղու­թեան մը ըն­թաց­քին, ­Քա­լի­ֆոր­նիոյ նա­հան­գա­յին ­Ծե­րա­կոյ­տի ան­դամ ­Քե­ւըն տէ ­Լէոն ­Հո­լի­վու­տի պա­տո­ւոյ աստղ մը յանձ­նեց աշ­խար­հահռ­չակ ֆրան­սա­հայ եր­գիչ ­Շարլ Ազ­նա­ւու­րին՝

ըն­դա­ռա­ջե­լով հայ հա­մայն­քի դի­մու­մին։

­Հո­լի­վու­տի Հռ­չա­կի ­Պո­ղո­տա­յի աստ­ղին օ­րի­նա­կով սոյն յու­շա­տախ­տա­կը ստա­նա­լէ ետք, Ազ­նա­ւուր յայ­տա­րա­րեց, թէ «խո­րա­պէս զգա­ցո­ւած է» այս մե­ծա­րու­մով։ Ան նաեւ անդ­րա­դար­ձաւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ Ան­գա­րա­յի կող­մէ պատ­մա­կան այդ ի­րո­ղու­թեան ու­րա­ցու­մը նկա­տեց ­Թուր­քիոյ ի վնաս կե­ցո­ւածք մը։