­altՀինգ տա­րի «­Լը ­Մոնտ» օ­րա­թեր­թի խորհր­դա­րա­նա­կան լրագ­րո­ղի պաշ­տօ­նը վա­րե­լէ ետք, ­Հե­լէն ­Պեք­մէ­զեան ­Հոկ­տեմ­բեր 11ին նշա­նա­կո­ւած է թեր­թին փոխ-խմբագ­րա­պե­տի պաշ­տօ­նին: Այս մա­սին կը յայտ­նէ «­Նոր ­Յա­ռաջ»:

 

 

­Պեք­մէ­զեան, որ ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րու մի­ջո­ցով բաժ­նած է իր զգա­ցում­նե­րը թէ՛ իր նախ­կին պաշ­տօ­նին, թէ՛ ալ նոր պաշ­տօ­նի ստանձ­ման մա­սին, յայ­տա­րա­րած է նաեւ, որ 2017 ­Մար­տին լոյս պի­տի ըն­ծա­յէ հա­տոր մը, նո­ւի­րո­ւած խորհր­դա­րա­նա­կան լրագ­րո­ղի իր յու­շե­րուն: